Regler för klagomål

Dessa reklamationsregler fastställer hur och på vilka villkor reklamation av fel på produkter som köpts via www.ponnie.se av Fine Promo s.r.o. (registrerad adress: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prag 6 , Tjeckien; organisationsnummer: 273 84 829; företaget är registrerat i handelsregistret vid stadsdomstolen i Prag, avdelning C, akt 115485).

Postadressen är densamma som adressen till det registrerade kontoret.

Telefonnummer: +420 602 579 675 E-postadress: info@ponnie.se

 Vilken typ av fel omfattas av garantin? Som säljare garanterar vi att produkterna är felfria vid leverans. Det innebär att produkten:

  • har de egenskaper som vi har kommit överens om, som vi har beskrivit eller som du kunde ha förväntat dig med tanke på produktens eller reklamens natur;
  • har motsvarande kvantitet, mått eller vikt; och
  • uppfyller de krav som anges i de rättsliga bestämmelserna.

Om färger som uppfattas av det mänskliga ögat i verkligheten skiljer sig från färgerna som de visas på elektroniska enheter, ska detta inte anses vara ett fel på produkten. Om du är konsument har du rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att du har tagit över produkten i enlighet med artikel 5 i de allmänna villkoren för detaljhandel om produkten inte motsvarar dina förväntningar.

Om felet visar sig inom sex månader från leveransen, skall produkten anses ha varit felaktig redan vid leveransen.

Vi ger också våra kunder en garantiperiod. Vi lämnar ingen kvalitetsgaranti om du inte är kund. Såvida inte annat uttryckligen anges som en del av presentationen av produkterna på webbplatsen eller i avtalet, gäller garanti och ansvar för defekter endast i förhållande till konsumenter.

Hur lång är garantiperioden? För oanvända konsumentprodukter är garantiperioden tjugofyra månader från leveransen av produkten om inte en längre garantiperiod anges på webbplatsen eller i dokument som medföljer produkten. En kortare garantiperiod kan fastställas för köpare som inte är konsumenter.

Vilka är dina rättigheter i samband med en defekt produkt? Om felet som förhindrar korrekt användning av produkten uppstår under garantiperioden och kan repareras, har du rätt att få den reparerad kostnadsfritt.

I händelse av ett reparerbart fel på en oanvänd produkt kan du, istället för att få felen reparerade, begära att den defekta produkten byts ut mot en icke-defekt produkt; eller så kan du också begära eller en rimlig reduktion av inköpspriset.

Om felet inte kan repareras och det förhindrar korrekt användning av produkten (som om det inte fanns några fel) har du rätt att få produkten utbytt, att begära en rimlig minskning av inköpspriset eller att häva köpekontraktet.

Du har också rätt till ett skäligt prisavdrag om vi inte kan leverera en ny felfri produkt, byta ut en komponent i produkten eller reparera den, samt om vi inte tillhandahåller ett avhjälpande inom rimlig tid eller ett sådant avhjälpande skulle medföra betydande svårigheter för dig.

Du har inte rätt att frånträda avtalet eller begära leverans av en ny produkt om du inte kan returnera produkten i samma skick som du tog emot den (med undantag för de fall som anges i avsnitt 2110 i den tjeckiska civillagen).

När kan du inte åberopa fel? Du kan inte åberopa fel i följande fall:

  • du kände till felet före leveransen av produkten;
  • du själv har orsakat felet;
  • garantitiden har löpt ut.

Garanti och anspråk till följd av defekter gäller inte heller för:

  •  normalt slitage på produkten orsakat av användning (detta innebär t.ex. skadad plyschyta, trasslig man, förtunning eller förändring av manens eller svansens utseende, normalt slitage på hjulen eller mekanismen etc.);
  • defekter som orsakats av felaktig användning av produkten (t.ex. överbelastning av produkten eller användning på olämpliga ytor), underlåtenhet att följa instruktionerna, underlåtenhet att utföra underhåll, felaktigt underhåll eller felaktig förvaring.

När det gäller varor som säljs till ett lägre pris är vi inte ansvariga för det fel som låg till grund för överenskommelsen om det lägre priset.

Vi ansvarar inte för personskador eller skador på egendom och varor som orsakats av oprofessionell hantering, felaktig användning av produkten eller vårdslöshet.

Hur gör man för att lämna in ett klagomål?

Om du upptäcker en defekt bör du utan onödigt dröjsmål lämna in klagomålet till vårt företag. 

En reklamation kan göras på följande sätt:

  • via e-post till info@ponnie.se med bifogade foton som bevisar felet
  • genom att leverera den aktuella produkten (postförskott accepteras inte) till vår kontaktadress: Fine Promo s.r.o., Skalni 319, 252 62 Statenice, Tjeckien; vid personlig leverans är det nödvändigt att först komma överens om leveransdatum. Vänligen informera oss först via e-post på info@ponnie.se för en snabbare lösning av ditt klagomål.

När du skickar produkten måste du använda rätt förpackning så att den inte skadas eller förstörs under transporten.

Det är att föredra att till produkten bifoga en bekräftelse på köpet eller skattekvittot (om sådant utfärdats) eller andra dokument som intygar köpet av produkten och en beskrivning av felet tillsammans med förslaget till lösning av klagomålet. Underlåtenhet att tillhandahålla något av de ovan angivna dokumenten hindrar inte att klagomålet accepteras enligt lagstadgade villkor.

Ett fel anses åberopat från och med den tidpunkt då vi underrättades om dess existens och då du utövade dina rättigheter till följd av fel i den köpta produkten.

Om inte annat avtalats behandlar vi inkomna klagomål utan onödigt dröjsmål, dock senast 30 dagar efter det datum då klagomålet lämnades in. Vi skickar dig en bekräftelse på att vi har tagit emot klagomålet och på att det har åtgärdats.

I händelse av ett omtvistat klagomål kommer vi att besluta om vi accepterar det inom tre arbetsdagar från det datum då klagomålet gjordes. I händelse av en potentiellt tvistig reklamation rekommenderar vi att du skickar ytterligare information om reklamationen, inklusive foton av det påstådda felet, i förväg via e-post till info@ponnie.se.