Köpvillkor

Följande är de affärsvillkor och villkor för företaget Fine Promo s.r.o.

 

Ett exemplar av dessa affärsvillkor har upprättats av advokatbyrån Masek, Koci, Aujezdsky - eAdvokacie.cz för det tjeckiska förbundet för elhandel.

 

 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

 

1.1.      Dessa affärsvillkor (nedan endast "affärsvillkor") för företaget Fine Promo s.r.o. (registrerad adress: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prag 6 , Tjeckien; organisationsnummer: 273 84 829; företag registrerat i handelsregistret vid stadsdomstolen i Prag, avdelning C, akt 115485) (nedan endast "säljaren") reglerar parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som uppstår ur eller i samband med köpavtalet (nedan endast "köpavtalet") som ingåtts mellan säljaren och någon annan fysisk person eller juridisk enhet (nedan kallad "köparen" ) via säljarens onlinebutik. Denna onlinebutik drivs av säljaren på internetadressen www.ponnie.se, via en webbaserad portal (hädanefter endast som "butikens webbaserade portal").

 

1.2.      Dessa affärsvillkor reglerar även rättigheter och skyldigheter för de parter som använder säljarens webbplats på www.ponnie.cz (nedan endast kallad "webbplatsen") och alla relaterade rättsliga förhållanden. Dessa affärsvillkor gäller inte situationer där en fysisk eller juridisk person, som har för avsikt att köpa varor från säljaren, beställer varorna inom ramen för sin verksamhet.

 

1.3.      Inköpsarrangemang och/eller avtalsbestämmelser som kan avvika från dessa allmänt tillämpliga affärsvillkor kan avtalas separat i ett specifikt inköpsavtal. Alla sådana särskilda arrangemang i ett specifikt köpeavtal ska ha företräde framför de relaterade arrangemang som krävs i dessa allmänna affärsvillkor.

 

1.4.     Bestämmelserna i dessa affärsvillkor ska utgöra en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljaren och en köpare. Respektive köpeavtal och dessa affärsvillkor är och skall vara skrivna på svenska. Ett köpeavtal kan ingås på svenska.

 

1.5.     Ordalydelsen i dessa affärsvillkor kan när som helst ändras eller kompletteras av säljaren. Denna bestämmelse ska inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av den effektiva perioden för en tidigare version av dessa affärsvillkor.

 

 1. KÖPFÖRFARANDE

 

2.1.      Baserat på Köparens registrering på Webbplatsen kan Köparen få tillgång till sitt användargränssnitt. Köparen kan beställa varorna från sitt användargränssnitt (nedan kallat "Användarkonto"). Om webbgränssnittet för e-butiken tillåter det kan Köparen beställa varorna utan registrering direkt från webbgränssnittet för e-butiken.

 

2.2.      Köparen måste alltid lämna korrekta och sanningsenliga uppgifter när denne registrerar sig på Webbplatsen och beställer varor. Köparen måste uppdatera de uppgifter som tillhandahålls i användarkontot när uppgifterna ändras. Säljaren anser att de uppgifter som Köparen lämnar i Användarkontot vid beställning av varor är korrekta.

 

2.3.    Tillgång till Användarkontot säkras genom ett användarnamn och lösenord. Köparen är skyldig att inte avslöja information som är nödvändig för åtkomst till hans/hennes Användarkonto.

 

2.4.     Köparen får inte tillåta tredje part att använda användarkontot.

 

2.5.     Säljaren får radera Användarkontot, särskilt om Köparen inte har använt kontot på över 6 månader, eller om Köparen bryter mot någon skyldighet enligt Köpekontraktet (inklusive Villkoren).

 

2.6.     Köparen är medveten om att Användarkontot inte behöver vara tillgängligt hela tiden, särskilt med avseende på nödvändigt underhåll av Säljarens hårdvara och programvara, eller nödvändigt underhåll av tredje parts hårdvara och programvara.

 

 1. INGÅENDE AV KÖPEAVTAL

 

3.1.      Butikens webbaserade portal innehåller en lista över de varor som erbjuds till försäljning av säljaren, inklusive priserna på de enskilda varorna. Priserna på de varor som erbjuds till försäljning inkluderar mervärdesskatt (moms) och alla relaterade avgifter. Erbjudandet om särskilda varor till försäljning och deras respektive priser ska förbli i kraft under den period då de visas på butikens webbaserade portal. Ovanstående bestämmelse ska inte på något sätt begränsa säljarens rätt att ingå ett annat köpeavtal med individuellt förhandlade villkor. Alla erbjudanden om att sälja de varor som placeras i butikens webbaserade portal är icke-bindande och säljaren ska inte vara skyldig att ingå ett köpeavtal för sådana produkter.

 

3.2.      Butikens webbaserade portal innehåller också information om kostnader i samband med förpackning och frakt av de varor som visas där för försäljning. Denna förpacknings- och leveransinformation, som listas i butikens webbaserade portal, gäller endast för leveranser inom Sverige.

 

3.3.      För att beställa varor fyller köparen i det beställningsformulär som finns tillgängligt på butikens webbaserade portal. Beställningsformuläret måste innehålla följande information:

 

 • de beställda varorna
 • den metod som ska användas för betalning av inköpspriset,
 • information om önskad fraktmetod för de beställda varorna
 • information om de kostnader som är förknippade med frakt av varor

 

(ovanstående skall nedan gemensamt benämnas endast "ordern").

 

3.4.      Innan beställningen skickas till säljaren får köparen möjlighet att granska den information som köparen har angett i beställningsformuläret. Köparen skickar ordern genom att klicka på "bindande order". Den information om köparen som köparen har angett i beställningen anses av säljaren vara korrekt. Omedelbart efter mottagandet av beställningen kommer säljaren att skicka en bekräftelse på beställningen till köparen via e-post till den e-postadress som köparen har angett i beställningen (nedan kallad "köparens elektroniska adress").

 

3.5.      Beroende på beställningens art (antal varor, inköpspris, beräknade fraktkostnader) har säljaren alltid rätt att be köparen om en ytterligare bekräftelse av beställningen (t.ex. skriftligen eller per telefon).

 

3.6.      Avtalsförhållandet mellan säljaren och köparen ska uppstå vid leverans av e-postbekräftelsen av beställningen (accept), som skickas av säljaren till köparens e-postadress.

 

3.7.     Köparen bekräftar härmed att säljaren inte är skyldig att ingå ett köpeavtal med köparen - och detta ska särskilt gälla för beställningar som görs av köpare som tidigare i väsentlig grad har brutit mot villkoren i ett tidigare köpeavtal (inklusive dessa affärsvillkor).

 

3.8.      Köparen samtycker till att använda en typ av distanskommunikation vid ingåendet av köpeavtalet. Alla kostnader som köparen ådrar sig för att använda detta medel för distanskommunikation i samband med ingåendet av köpeavtalet (kostnaden för internetåtkomst, telefonkostnader etc.) skall bäras av och ansvaras för av köparen.

 

 1. KÖPESKILLING OCH BETALNINGSVILLKOR

 

4.1.      Köparen kan betala säljaren priset för de beställda varorna och eventuella kostnader i samband med frakten av varorna enligt köpeavtalet på följande sätt:

 

 • genom betalningssystemet Paypal
 • genom kontant betalning via GoPay betalningsgateway
 • genom banköverföring till säljarens konto IBAN: CZ66 2010 0000 0021 0266 5088 PIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX hos Fio banka, a.s. (nedan endast kallat "säljarens bankkonto")

 

4.2.      Tillsammans med inköpspriset för de beställda varorna är köparen skyldig att betala de kostnader som är förknippade med förpackning och frakt av de beställda varorna. Om inte annat uttryckligen anges ska inköpspriset inkludera de kostnader som är förknippade med leveransen av varorna.

 

4.3.      Vid köp av varor mot kontant betalning eller mot postförskott skall köpeskillingen erläggas vid mottagandet av varorna. Vid icke-kontant betalning ska köpeskillingen för varorna betalas inom 5 dagar från det att köpeavtalet ingicks.

 

4.4.      Vid icke-kontant betalning för de beställda varorna ska köparen betala inköpspriset för varorna tillsammans med respektive "variabel symbol" som är tillämplig på den betalning som krävs. Vid en icke-kontant betalning ska köparens skyldighet att betala inköpspriset för de beställda varorna uppfyllas när de erforderliga medlen krediteras säljarens bankkonto.

 

4.5.      Säljaren har rätt att kräva betalning av hela inköpspriset för de beställda varorna innan de beställda varorna skickas till köparen.

 

4.6.      Inga rabatter som säljaren erbjuder köparen på priset för varorna kan kombineras.

 

4.7.      Om det är vanligt förekommande i en viss typ av affärs- eller handelsrelation eller om det krävs enligt allmänt bindande lagbestämmelser, ska säljaren utfärda ett "skattekvitto", enligt vad som anges i lagen och i enlighet med den faktura som säljaren utfärdar till köparen för de betalningar som gjorts enligt köpeavtalet. Säljaren är en betalare av mervärdesskatt (moms). Skattekvittot ska vara den faktura som säljaren utfärdar till köparen vid betalning av hela inköpspriset för de beställda varorna. Denna faktura (skattekvitto) ska skickas av säljaren elektroniskt till köparens e-postadress.

 

 1. ÅTERKALLELSE AV KÖPEAVTALET

 

5.1.    Köparen bekräftar, i enlighet med avsnitt 53, underavsnitt 8 i lag nr 40/1964 Coll., den tjeckiska civillagen, med senaste ändringar (nedan endast som "civillagen"), att han bland annat inte får dra sig ur ett köpeavtal för leverans av anpassade varor (varor anpassade eller modifierade för att uppfylla köparens särskilda krav). Denna begränsning av rätten att frånträda ett köpeavtal ska också gälla för varor som utsätts för snabb försämring och/eller betydande slitage och för levererade ljud- och videoinspelningar och datorprogram, om konsumenten bryter originalförpackningen, samt för köpeavtalet om leverans av tidningar, tidskrifter och tidskrifter.

 

5.2.      För andra situationer än de som avses i artikel 5.1 ovan och för andra situationer där en köpare inte kan dra sig ur ett köpeavtal, ska köparen, i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 53, underavsnitt 7 i den tjeckiska civillagen, ha rätt att dra sig ur ett köpeavtal inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av varorna. En sådan ånger från ett köpeavtal måste bevisligen levereras till säljaren (till säljarens fysiska adress eller till säljarens e-postadress info@ponnie.eu) inom fjorton (14) dagar från dagen för mottagandet av varorna.

 

5.3.     I händelse av ånger av ett köpeavtal, i enlighet med ovanstående artikel 5.2 i dessa affärsvillkor, ska köpeavtalet annulleras från början. Alla relaterade varor måste returneras till säljaren inom fem (5) arbetsdagar från det datum då meddelandet om frånträde skickades till säljaren. Alla relaterade varor måste returneras till säljaren i oanvänt (nytt) skick och, om möjligt, i originalförpackningen.

 

5.4.      Inom tio (10) dagar efter det att köparen har returnerat varorna till säljaren, i enlighet med artikel 5.3 ovan, skall säljaren ha rätt att undersöka de returnerade varorna och i synnerhet avgöra om varorna har returnerats korrekt i oskadat skick, utan slitage eller tecken på uppenbar användning.

 

5.5.      I händelse av ett korrekt återkallande av ett köpeavtal, i enlighet med ovanstående artikel 5.2 i dessa villkor, ska säljaren återbetala köpeskillingen för de returnerade varorna (exklusive frakt- och leveranskostnader) till köparen inom tio (10) dagar från tidsfristen för slutförandet av undersökningen av de returnerade varorna (enligt ovanstående artikel 5.4) genom banköverföring, till ett konto som köparen anvisar. Säljaren ska också ha rätt att återbetala den ovan beskrivna köpeskillingen kontant när de beställda varorna har returnerats till säljaren.

 

5.6.     Köparen medger att om de varor som returneras av köparen har skadats, visar tecken på slitage eller visar tecken på användning, skall säljaren ha rätt till skälig ersättning för sådan värdeförlust på de returnerade varorna. Säljaren skall ensidigt ha rätt att kvitta sin ersättning för skada på de returnerade varorna mot köparens krav på återbetalning av köpeskillingen.

 

 1. FRAKT OCH LEVERANS

 

6.1.      Det sätt och den metod som ska användas för leverans av varor ska bestämmas av säljaren, om inte annat anges i köpeavtalet. Om en särskild frakt- eller leveranstjänst eller -metod begärs av en köpare, ska köparen vara fullt ansvarig för alla relaterade risker och köparen ska bära alla ytterligare relaterade kostnader.

 

6.2.     Om säljaren enligt köpeavtalet skall leverera de beställda varorna till en av köparen angiven plats, är köparen skyldig att ta emot varorna när de levereras.

 

6.3.      Om köparen är ansvarig för behovet av att göra ytterligare leveransförsök av beställda varor eller att leverera varorna på annat sätt än vad som ursprungligen angavs i köpeavtalet, ska köparen vara skyldig att betala alla därmed sammanhängande extrakostnader.

 

6.4.      När köparen tar emot varorna från transportören är han skyldig att kontrollera att förpackningen är hel och att omedelbart meddela transportören om det finns några fel eller tecken på uppenbar skada. Om förpackningen till en leverans av beställda varor visar tecken på uppenbar skada eller på att ha brutits upp, behöver köparen inte ta emot försändelsen från transportören. Genom att underteckna leveranskvittot från transportören bekräftar köparen att varuleveransen uppfyllde alla tillämpliga villkor för transport och leverans av de beställda varorna, och därmed kommer inga efterföljande garantianspråk för skador på eller förluster av de beställda varorna att beaktas eller accepteras (tillgodoses).

 

6.5.      Parternas övriga rättigheter och skyldigheter i samband med sändning och leverans av beställda varor kan justeras eller ändras i säljarens leveransvillkor.

 

6.6.     Köparen ska informeras om kostnaderna för leverans av varorna eller kontant vid leverans vid beställning av varorna. Köparen ska inte debiteras för några andra kostnader relaterade till leveransen av varorna.

 

 1. RÄTTIGHETER SOM HÄRRÖR FRÅN FELAKTIG PRESTANDA

 

7.1.      Parternas rättigheter och skyldigheter med avseende på eventuella felaktiga prestationer ska regleras av tillämpliga allmänt bindande rättsliga bestämmelser (särskilt avsnitt 1914 till 1925, avsnitt 2099 till 2117 och avsnitt 2161 till 2174 i den tjeckiska civillagen och av den tjeckiska lagen nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, i dess ändrade lydelse).

 

7.2.      Säljaren garanterar Köparen att varorna är fria från defekter vid övertagandet. Säljaren garanterar i synnerhet att vid tidpunkten för köparens övertagande av varorna:

 

            7.2.1 varan har de egenskaper som parterna har avtalat; i avsaknad av sådant avtal har varan de egenskaper som säljaren eller producenten har beskrivit eller som köparen förväntade sig med hänsyn till varans beskaffenhet och den reklam som säljaren eller producenten har presenterat;

 

            7.2.2. varan är lämplig att användas för det ändamål som Säljaren angett eller för vilket varor av sådant slag normalt används;

 

            7.2.3. Varans kvalitet eller utformning motsvarar det överenskomna provet eller den överenskomna modellen, om denna kvalitet eller utformning har fastställts på grundval av ett överenskomet prov eller en överenskommen modell;

 

            7.2.4. varorna har motsvarande kvantitet, mått eller vikt, och

 

            7.2.5. Varorna uppfyller de krav som fastställs i de rättsliga bestämmelserna.

 

7.3. Bestämmelserna i Art. 7.2 gäller inte för fel på varor som sålts till ett avtalat reducerat pris på grund av felet; för slitage på varor som orsakats av normal användning; för fel på begagnade varor där felet motsvarar graden av användning och slitage och varorna hade felet när de övertogs av köparen eller där det följer av varans natur.

 

7.4. Om felet visar sig inom sex månader från övertagandet, skall varan anses ha varit felaktig redan vid övertagandet. Köparen har rätt att utöva den rätt som följer av ett fel som uppstår i konsumtionsvaror inom tjugofyra månader från övertagandet.

 

7.5. Köparen ska utöva rättigheter som härrör från felaktig prestanda på adressen till säljarens etablering där fel kan hävdas med tanke på sortimentet av de sålda varorna, eller på köparens säte eller verksamhetsställe på Fine Promo s.r.o., Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prag 6. Köparen kan hävda sina rättigheter till följd av bristfälligt utförande via e-post på info@ponnie.se.

 

7.6. Köparen måste leverera de varor för vilka Köparen gör gällande sina rättigheter till följd av bristfälligt utförande till adressen för Säljarens etablering, som är identisk med postadressen: Fine Promo s.r.o., Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Prag 6 antingen personligen baserat på tidigare överenskommelse eller genom att skicka varorna via ett paketleveransföretag eller post.

 

7.7. Säljaren ska meddela Köparen om lösningen av Köparens krav på defekter via e-post till den e-postadress som Köparen angett för detta ändamål; e-postmeddelandet ska skickas inom 30 dagar efter leverans av varorna till adressen för Säljarens etablering som anges i punkt 7.6 i dessa Villkor.

 

7.8. Säljarens reklamationsregler reglerar ytterligare parternas rättigheter och skyldigheter i samband med Säljarens ansvar för fel. 

 

 1. PARTERNAS YTTERLIGARE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

8.1. Köparen förvärvar äganderätten till varorna vid betalning av hela inköpspriset.

 

8.2. Säljaren är inte bunden av några uppförandekoder i förhållande till Köparen i den mening som avses i avsnitt 1826 (1)(e) i civillagen.

 

8.3.     Säljaren ska hantera konsumentklagomål via e-postadressen info@ponnie.eu. Säljaren ska skicka information om hur ett klagomål från en köpare ska hanteras till köparens e-postadress.

 

8.4.      Den tjeckiska myndigheten för handelsinspektion, Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Id. Nr: 000 20 869, webbadress: https://adr.coi.cz/cs ska ha jurisdiktion över utomrättslig reglering av konsumenttvister enligt Köpekontraktet. För att lösa eventuella konsumenttvister mellan säljaren och köparen kan den onlineplattform för tvistlösning som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr användas.

 

 8.5.      Konsument Europa Tjeckien, med säte på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz är kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om konsumenttvistlösning online och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/ES (förordning om konsumenttvistlösning online).

 

8.6.      Säljaren har tillstånd att sälja varor på grundval av en handelslicens. Handelsverksamheten kontrolleras av den behöriga handelsmyndigheten inom dess jurisdiktion. Tillsyn över området för skydd av personuppgifter utförs av Office for Personal Data Protection. I relevant utsträckning utövar den tjeckiska handelsinspektionsmyndigheten bl.a. tillsyn över efterlevnaden av den tjeckiska lagen nr 634/1992 Coll. om konsumentskydd, med ändringar.

 

8.7.      Köparen övertar härmed risken för en förändring av omständigheterna i enlighet med avsnitt 1765 (2) i den tjeckiska civillagen.

 

 1.  SKYDD AV PERSONUPPGIFTER OCH SÄNDNING AV KOMMERSIELLA MEDDELANDEN

 

9.1.  Säljaren fullgör sin underrättelseskyldighet gentemot Köparen enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan "GDPR") avseende behandling av Köparens personuppgifter för att fullgöra Köpeavtalet, för förhandlingar om Köpeavtalet och för att fullgöra offentligrättsliga skyldigheter med hjälp av särskilda handlingar.

 

 1. UTSKICK AV KOMMERSIELLA MEDDELANDEN OCH LAGRING AV COOKIES

 

10.1.    Köparen samtycker till att information relaterad till Säljarens varor, tjänster eller verksamhet kan skickas till Köparens e-postadress; Köparen samtycker vidare till att Säljaren kan skicka kommersiell kommunikation till Köparens e-postadress.

 

10.2. Köparen samtycker till att cookies lagras på Köparens dator. Om ett köp på Webbplatsen och fullgörandet av Säljarens skyldigheter enligt Köpekontraktet inte kräver att cookies lagras på Köparens dator, kan Köparen när som helst återkalla sitt samtycke enligt föregående mening.

 

    11. LEVERANS 

 

11.1. Alla meddelanden och dokument enligt detta avtal kan skickas till Köparens e-postadress.

 

    12. SLUTBESTÄMMELSER

 

12.1.    Om ett förhållande relaterat till användning av butikens webbaserade portal eller ett rättsligt förhållande baserat på ett köpeavtal inkluderar en icke tjeckisk enhet, samtycker parterna till att ett sådant förhållande ska regleras av tjeckisk lag. Denna bestämmelse ska inte påverka konsumenternas rättigheter som följer av andra allmänt tillämpliga lagar.

 

12.2.    Lagvalet enligt artikel 12.1 i de allmänna villkoren fråntar inte köparen, som är konsument, det skydd som ges av lagbestämmelser som inte kan frångås genom avtal och som skulle användas i avsaknad av lagval enligt bestämmelserna i artikel 6 (1) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

 

12.3.    Om någon bestämmelse i dessa affärsvillkor skulle vara eller bli ogiltig eller icke verkställbar, är parterna överens om att en ersättande bestämmelse (så nära som möjligt den nu ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen) ska användas istället. Avsaknaden av giltighet eller verkställbarhet för någon bestämmelse i dessa affärsvillkor ska inte ha någon inverkan på giltigheten eller verkställbarheten för de återstående bestämmelserna.

 

12.4.   Varje köpeavtal, inklusive dessa affärsvillkor, skall arkiveras i elektronisk form av säljaren och sådan arkiverad information skall inte vara tillgänglig för andra parter än säljaren.

 

12.5.   Som bilaga till dessa allmänna villkor finns en mall för ångerrätt vid köp av varor.

 

12.6.    Kontaktuppgifter till säljaren:

 

(alla leveranser)

 

Fine Promo s.r.o.

 

Skalní 319, 252 62 Statenice, Tjeckien


email address: info@ponnie.se


telefon: +420 602 579 675.

I Prag, daterad den 1 september 2018
På uppdrag av företaget Fine Promo s.r.o.
Ing. Dominik Mašek

 

Bilaga: Formulär för frånträdande av köpekontraktet

 

Från:

För- och efternamn:

Bostadsort:

(eller e-post/telefonnummer):

 

Adressat:

Säljare: Fine Promo s.r.o.

 

ID: 273 84 829

 

Med sitt säte på adressen Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prag 6, Tjeckien

 

Meddelande om frånträdande av köpekontraktet

 

På .......... Jag har besökt er webbplats/e-butik ............ för att beställa varorna ..........., ordernummer ............, till ett värde av EUR .......... . Jag mottog de beställda varorna den ...........

 

I enlighet med avsnitt 1829 (1) i kombination med avsnitt 1818 i lag nr 89/2012 Coll., den tjeckiska civillagen, utövar jag min lagstadgade rätt och jag frånträder det köpekontrakt som ingåtts via Internet och som avser ovan angivna varor, som jag returnerar till dig tillsammans med detta brev, och jag ber dig samtidigt att återbetala inköpspriset till ett belopp av EUR .......... och EUR ......... för portokostnader till mitt bankkonto nr ............. senast 14 dagar efter leverans av detta frånträdande av kontraktet.

 

I .........., datum ..........

 

Konsumentens för- och efternamn (underskrift)

 

Bilagor: Bevis på inköp