Information on processing of personal data – commercial communication

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GRUNDLÄGGANDE SAMMANFATTNING

Du ger härmed ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter till Fine Promo s.r.o. i syfte att skicka kommersiell kommunikation (marknadsföringserbjudanden) och för att utföra andra marknadsföringsaktiviteter som rör dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att sluta skicka kommersiell kommunikation till dig. Du kan hitta detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter nedan.

        1. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER

  1.1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Fine Promo s.r.o., (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig").

  1.2. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter är följande: postadress 273 84 829, e-postadress info@ponnie.eu, telefonnummer 602 579 675. 

  1.3. Den Personuppgiftsansvarige har inte utsett något dataskyddsombud.

        2. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

  2.1. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av ditt samtycke som härmed ges till den personuppgiftsansvarige i enlighet med art. 6 (1)(a) i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan kallad "förordningen").

         3. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

   3.1. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att leverera kommersiella meddelanden till dig och att utföra andra marknadsföringsaktiviteter av den personuppgiftsansvarige.

   3.2. Den Personuppgiftsansvarige använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande i den mening som avses i artikel 22 i Förordningen.

         4. LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

   4.1. Dina personuppgifter kommer att lagras av den Personuppgiftsansvarige på obestämd tid, dock inte efter att du återkallat ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter (för det relevanta syftet med behandlingen).

          5. ANDRA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

    5.1. Andra mottagare av dina personuppgifter inkluderar enheter som tillhandahåller marknadsförings- och IT-tjänster till den Personuppgiftsansvarige. 

    5.2. Den Personuppgiftsansvarige avser inte att överföra dina personuppgifter till ett tredje land (utanför EU) eller till en internationell organisation.

          6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

    6.1. Enligt de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av deras behandling, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt till portabilitet av dina personuppgifter (fullgörande av ett avtal).

    6.2. Du har rätt att när som helst återkalla det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du har lämnat till den personuppgiftsansvarige. Detta ska dock inte på något sätt påverka lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som utförts före återkallandet av samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på följande sätt: du kan välja alternativet att återkalla samtycket efter att du har loggat in på din registreringssida på den personuppgiftsansvariges webbplats.

    6.3. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot eller strider mot Förordningen har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

    6.4. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter. Att tillhandahålla dina personuppgifter är inte ett lagligt eller avtalsenligt krav, och det är inte heller ett nödvändigt krav för att ingå ett avtal.

    6.5. Du kan när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering om profileringen avser direktmarknadsföring. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring ska dina personuppgifter inte längre behandlas för detta ändamål.