Information om behandling av personuppgifter - Inköpsavtal

GRUNDLÄGGANDE SAMMANFATTNING

Fine Promo s.r.o. behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig avseende försäljning av en produkt (eller för att genomföra åtgärder som vidtagits innan ett sådant avtal ingicks) och personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra företagets skyldigheter enligt offentlig rätt.

 1. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER

1.1. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Fine Promo s.r.o., (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig").

1.2. Den Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter är följande: postadress 273 84 829, e-postadress info@ponnie.cz, telefonnummer 602579675.

1.3. Den personuppgiftsansvarige har inte utsett något dataskyddsombud.

       2. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är särskilt det faktum att denna behandling är nödvändig för:

2.1.1. fullgörande av det avtal som ingåtts mellan dig och den Personuppgiftsansvarige eller den Personuppgiftsansvariges vidtagande av åtgärder innan ett sådant avtal ingås i den mening som avses i art. 6 (1)(b) i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (nedan kallad "förordningen");

2.1.2. fullgörande av lagstadgade skyldigheter som är tillämpliga på den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i art. 6 (1)(c) i förordningen, i synnerhet uppfyllandet av de skyldigheter som åläggs den registeransvarige genom allmänt bindande rättsliga bestämmelser, särskilt genom den tjeckiska lagen nr 235/2004 Coll. om mervärdesskatt, med ändringar, den tjeckiska lagen nr 586/1992 Coll. om inkomstskatt, med ändringar och den tjeckiska lagen nr 563/1991 Coll. om redovisning, med ändringar.

         3. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

  3.1. Dina personuppgifter behandlas för att fullgöra avtalet mellan dig och den personuppgiftsansvarige, inklusive leverans av produkten och åtgärdande av fel, eller genomförande av åtgärder av den personuppgiftsansvarige innan ett sådant avtal ingås och även fullgörande av de relaterade offentligrättsliga skyldigheterna av den personuppgiftsansvarige.

  3.2. Den Personuppgiftsansvarige använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande i den mening som avses i artikel 22 i Förordningen.

         4. LAGRINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

  4.1. Dina personuppgifter ska behandlas under den tid som de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet gäller, och därefter under den tid som krävs för arkivering enligt allmänt bindande rättslig reglering, dock inte längre än den tid som anges i allmänt bindande rättslig reglering.

          5. ANDRA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

   5.1. Andra mottagare av dina personuppgifter inkluderar transportföretag och andra parter som deltar i leveransen av produkten eller betalningsrutiner enligt Köpavtalet och parter som tillhandahåller tekniska tjänster för den Personuppgiftsansvarige som är relaterade till driften av e-butiken, inklusive programvarudrift och datalagring.

   5.2. Mottagare av dina personuppgifter som behandlas i syfte att fullgöra lagstadgade skyldigheter kan också inkludera myndigheter såsom skatteförvaltningen eller andra behöriga myndigheter i fall där den Personuppgiftsansvarige är skyldig att tillhandahålla uppgifterna på grundval av allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

   5.3. Den personuppgiftsansvarige har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredjeland (utanför EU) eller till en internationell organisation.

           6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

    6.1. Enligt de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av deras behandling, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, samt rätt till portabilitet av dina personuppgifter (fullgörande av ett avtal).

    6.2. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot eller strider mot förordningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

    6.3. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter. Tillhandahållande av dina personuppgifter är ett nödvändigt krav för ingående och fullgörande av ett avtal; utan tillhandahållande av dina personuppgifter kan avtalet inte ingås eller fullgöras av den personuppgiftsansvarige.