Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu Ponnie.eu od našej spoločnosti

Fine Promo s.r.o. , So sídlom Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, Česká reublika

IČ: 273 84 829

DIČ: CZ 273 84 829

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 115485

Adresa pre doručovanie je zhodná s adresou sídla spoločnosti.

Telefónne číslo: +420 602 579 675

Kontaktný e-mail: info@ponnie.sk

Za aké vady tovaru odpovedáme?

Ako predávajúci odpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

- má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré opisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
- je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Za chybu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok pre maloobchod.

Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej odpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Záruka a zodpovednosť za chyby sa vzťahuje iba na spotrebiteľa, nie je výslovne v rámci prezentácie tovaru na webovom rozhraní alebo v rámci kúpnej zmluvy stanovené inak.

Aká je záručná doba?

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba. Pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, môže byť stanovená kratšia záručná doba.

Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nenastolia nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie nové veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ České republiky).

Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatrí, ak:

- ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
- ste vadu sami spôsobili;
- uplynula záručná doba.


Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

- opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním (za opotrebenie spôsobené užívaním sa považujú napr. Vady vo vzhľade plyšu, strapatenie, rednutie či zmena vzhľadu hrivy alebo chvosta, opotrebenie koliesok, bežné opotrebenie mechanizmu, a pod.);
- chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru (ako je napríklad preťaženie tovaru alebo používania tovaru na nevhodných povrchoch), nedodržaním návodu, nevykonávaním údržby, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, prípadne nedbalosťou.

Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu v našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- doručením reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu kontaktnú adresu: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, Česká republika, pri osobnom doručení je nutné si najprv dohodnúť termín doručenia. Spolu s reklamovaným tovarom doručte popis reklamovanej vady, kópiu dokladu o zakúpení tovaru či daňového dokladu a e-mailovú adresu, na ktorú si prajete byť informovaný o priebehu a vybavenia reklamácie.
- pre rýchlejšie vybavenie reklamácie nás prosím vopred informujte e-mailom na adrese info@ponnie.cz.
Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybavenie reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenie reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že môže ísť o spornú reklamácii, odporúčame zaslať informáciu o reklamácii vrátane fotografií potvrdzujúce reklamovanú chybu vopred e-mailom na info@ponnie.cz.