Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti

Fine Promo s.r.o.

so sídlom Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, Česká republika

identifikačné číslo: 273 84 829

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 115485

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ponnie.sk

Vzor týchto obchodných podmienok vytvorila advokátska kancelária Mašek, Kočí, Aujezdský - eAdvokacie.cz pre APEK - asociáciu pre elektrickú komerciu.

     1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Fine Promo sro, so sídlom Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, identifikačné číslo: 273 84 829, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 115485 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ponnie.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). V internetovom obchode predávajúci ponúka hračky - plyšové jazdiaci koníky a ich doplnky.

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v anglickom, nemeckom, českom, talianskom a španielskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

      2. NÁKUPNÝ SYSTÉM


2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

      3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky, prípadne iného výslovne uvedeného územia.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednaný tovar,
  • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5    Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").
 
3.6.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 
3.8. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú, právo Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy je upravené v bode 5. týchto Obchodných podmienok.

3.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

     
     4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány alebo platobného systému Paypal;
  • bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho č. 2300775288/2010, vedený vo Fio banke a.s. (ďalej len "účet Predávajúceho");
  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;
  • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Skalní 319, 252 62 Statenice;

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 
4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zloženie zálohy alebo inej podobnej platby. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 
4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 
4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.
 
4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám uskutočneným na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho.
 
4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

   

      5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 
 
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.
 
5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@ponnie.cz.

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.
 
5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 
5.6 V prípadoch, kedy má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu a v hotovosti na účet určený Kupujúcim.
 
5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.

     6. PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU 
 
6.1 Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 
6.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 
6.3 Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 
6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, Kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.
 
6.6. Kupujúci bude pri objednávaní tovaru informovaný o cene dopravy a prípadne o cene dobierky. Žiadne iné náklady spojené s dodaním tovaru nebudú Kupujúcemu účtované.

      7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA 
 
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán z práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
 
            7.2.1. má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 
            7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 
            7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
 
            7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
 
            7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 
7.3 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 
7.4. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 
7.5 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania, t.j. na adrese Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6.
 
7.6. Kupujúci je povinný dodať tovar, pri ktorom uplatňuje práva z vadného plnenia, na adresu prevádzkarne predávajúceho, ktorá je totožná s adresou pre doručovanie: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6.
 
7.7 Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o vybavení reklamácie práva z vadného plnenia na e-mailový kontakt, ktorý kupujúci v tomto prípade uviedol, a to do 30 dní od doručenia tovaru na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú v bode 7.6 týchto obchodných podmienok.
 
7.8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

      8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
 
8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 
8.3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@ponnie.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.
 
8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 
8.6 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 
8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

      9. OCHRANA ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ 
 
9.1. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho prostredníctvom osobitných dokumentov.

      10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE 
 
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, ak je možné uskutočniť nákup na internetovej stránke a plniť záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy bez ukladania cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

      11. PREDKLADANIE 
 
11.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.
 
 
    12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
12.1. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom.
 
12.2. Voľbou práva podľa článku 12.1 Obchodných podmienok nie je Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili v prípade absencie voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 
12.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 
12.4. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 
12.5. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.
 
12.6 Kontaktné údaje Predávajúceho:
Dodacia adresa: Fine Promo s.r.o,
Skalní 319, 252 62 Statenice,
e-mailová adresa: info@ponnie.cz,
telefón: +420 602 579 675.
 
V Prahe dňa 1.9.2018
V mene spoločnosti Fine Promo s.r.o.