Warunki handlowe

Warunki handlowe firmy Fine Promo s.r.o.

 

 1. PRZEPISY WSTĘPNE

1.1. Niniejsze Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami handlowymi") firmy Fine Promo s.r.o. z siedzibą Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Numer identyfikacyjny: 273 84 829, zarejestrowanej w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydz. C, wkładka nr 115485 (zwany dalej „Sprzedającym") regulują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub będące w związku z Umową Kupna Sprzedaży (zwaną dalej ”Umową Kupna Sprzedaży") zawartą pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną lub osobą prawną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy obsługiwany jest przez sprzedającego pod adresem www.ponnie.pl oraz poprzez interfejs internetowy (zwaną dalej „witryną”). W sklepie internetowym sprzedający oferuje zabawki - pluszowe jeżdżące kucyki i akcesoria do nich.

1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedającego jest osobą prawną lub osobą działającą przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania ich zawodu.

1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna sprzedaży. Wyróżniające się ustalenia w umowie kupna sprzedaży mają pierwszeństwo wobec postanowień warunków handlowych.

1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy kupna sprzedaży. Umowa kupna sprzedaży i warunki handlowe są opracowane w języku polskim. Umowę kupna sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.

1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

 

 1. SYSTEM ZAKUPÓW

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do konta użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs sklepu internetowego zezwala na to, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupującego na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedającego za poprawne.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych dla jego konta użytkownika.

2.4.  Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika stronom trzecim.

2.5. Sprzedający może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli kupujący nie używa swojego konta przez ponad 6 miesięcy lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący jest świadomy, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, niezbędnej konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY

3.1. Wszystkie prezentacje towarów umieszczone na interfejsie sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna sprzedaży na te towary. Przepisy sekcji 1732 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedającego, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny oferowanych towarów obejmują podatek od wartości dodanej i wszelkie powiązane opłaty. Oferta i ceny tych towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane na interfejsie sklepu internetowego. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna sprzedaży na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.

3.3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje na temat kosztów opakowania i dostawy towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych na interfejsie sklepu internetowego obowiązują tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski lub na jakiegokolwiek innego wyraźnie wymienionego kraju.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- zamówionego towaru,

- metody płatności za zakup towaru, dane szczegółowe dotyczące wybranej metody dostawy i

- informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej zbiorczo określanych jako „zamówienie").

 

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które umieścił w zamówieniu, również w odniesieniu do zdolności kupującego do identyfikowania i korygowania błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Wiążące zamówienie". Dane podane w zamówieniu są sprzedający uważa za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi Kupującemu jej otrzymanie przez wysłanie wiadomości e-mail, na adres wymieniony w zamówieniu (zwany dalej „"adresem e-mail kupującego").

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacowane koszty wysyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład na piśmie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje w oparciu o dostarczenia (akceptację) zamówienia, które też jest wysyłane do kupującego e-mailem na jego adres e-mail.

3.8. Stosunek umowny zostaje zawarty na czas nieokreślony, prawo kupującego do odstąpienia od Umowy kupna sprzedaży jest określone w punkcie 5 niniejszych Warunków.

3.9. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z odległych środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w przypadku korzystania z odległych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna sprzedaży (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 

 1. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Ceny towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

- poprzez system bezgotówkowych płatności za pośrednictwem Paypal;

- poprzez system bezgotówkowych płatności za pośrednictwem GoPay;

- przelewem na rachunek sprzedającego IBAN: CZ3820100000002401528024, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX prowadzony przez Fio banka a.s. (zwany dalej „rachunkiem sprzedającego”);

4.2. Wraz z ceną zakupu Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu koszty związane z pakowaniem i dostawą towarów. O ile wyraźnie nie określono inaczej, jako cenę zakupu rozumie się także i koszty związane z dostawą towarów. 

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innych podobnych płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień artykułu 4.6. warunków handlowych w odniesieniu do obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z określeniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy kupujący dodatkowo nie potwierdzi zamówienia (art. 3.6.), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisy sekcji 2119 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

4.8. Jeśli jest to częste w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9      Zgodnie z czeską ustawą o dokumentach sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu rachunku. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Kupujący potwierdza, że zgodnie z przepisami sekcji 1837 ustawy nr 89/2012 Sb., czeskiego Kodeksu cywilnego (dalej zwanych "Kodeksem cywilnym"), nie może, między innymi, odstąpić od umowy kupna sprzedaży dla dostawy towarów, które zostały dostosowane według życzeń kupującego lub do jego osoby, od umowy kupna na dostawę towarów, które podlegają szybkiemu popsuciu, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, od umowy kupna sprzedaży na dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie może ich zwrócić, a także z umowy kupna sprzedaży za dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazu lub programu komputerowego, jeżeli naruszył on oryginalne opakowanie.

5.2. Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym kupujący nie może odstąpić od umowy kupna sprzedaży, kupujący stosuje się do postanowień sekcji 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, w przypadku kilku rodzajów towarów lub dostarczenia kilku części umowy kupna sprzedaży, okres ten rozpoczyna się od daty ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży musi zostać przesłane sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży może być dokonane przez kupującego między innymi na adres biura sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego, czyli info@ponnie.pl.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 warunków handlowych, umowa kupna sprzedaży jest anulowana od samego początku. Towary muszą być zwrócone do sprzedającego w ciągu czternastu (14) od odstąpienia od umowy sprzedającego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 Warunków handlowych, sprzedający zwraca środki otrzymane od kupującego w ciągu 14 (czternastu) dni odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w ten sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnianego przez kupującego po zwrocie towaru kupującemu lub w inny sposób, pod warunkiem, że kupujący wyrazi na to zgodę bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie wykaże, że towary zostały wysłane do sprzedającego.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego zabezpieczenia roszczenia wobec kupującego dotyczącego zwrotu ceny zakupu.

5.6.      W przypadkach, w których kupujący zgodnie z postanowieniami sekcji 1829 ust. 1 czeskiego kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedający zwraca kupującemu cenę zakupu bez nieuzasadnionej zwłoki, poprzez przelew bankowy na rachunek wskazany przez kupującego.

5.7.      Jeśli razem z towarem zostanie dostarczony kupującemu prezent, umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna sprzedaży, umowa z darowizny traci ważność, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu wraz z towarem. 

 

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1. Jeśli sposób transportu jest został uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie jego dostawy.

6.3. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z inną metodą dostawy. 

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika o tym fakcie bez zbędnej zwłoki. W przypadku uszkodzenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane naruszenie przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki od przewoźnika.

6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą zmieniać warunki dostawy sprzedającego, jeśli są wydane przez sprzedającego.

6.6. O kosztach wysyłki towarów również w przypadkach dostawy za pobraniem, kupujący jest informowany podczas zamawiania towaru. Żadne dodatkowe koszty związane z dostawą towarów nie obciążają kupującego.

 

 1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA

7.1 Prawa i obowiązki stron dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie, ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy sekcji 1914 do 1925, sekcji 2099 do 2117 i sekcji 2161 do 2174 czeskiego kodeksu cywilnego i czeska ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2 Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że w momencie przejęcia towarów przez kupującego:

            7.2.1. towary mają cechy wynegocjowane przez strony i, w przypadku braku porozumienia, posiadają cechy, które sprzedający lub producent opisał lub których kupujący spodziewa się w odniesieniu do charakteru towarów i w oparciu o ich reklamy,

            7.2.2. towary są przeznaczone do odpowiednich celów wskazanych przez sprzedającego lub do standardowego użytkowania towarów tego rodzaju,

            7.2.3. towary odpowiadają jakości lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeżeli jakość lub projekt zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub oryginału,

            7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub o odpowiedniej wadze oraz

            7.2.5. towar jest zgodny z wymaganiami przepisów.

 

7.3. Przepisy, o których mowa w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycie towarów spowodowane normalnym użytkowaniem, do towarów używanych w przypadku wady odpowiadającej stopniu użytkowania lub zużycia towarów podczas przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa za wady, które występują na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

7.5 Praw wynikających z nienależytego wykonania są zgłaszane przez kupującego na adres placówki sprzedającego, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych towarów, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności, czyli Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska. O zastosowanie prawa wynikającego z nienależytego wykonania, kupujący może ubiegać się za pośrednictwem poczty elektronicznej info@ponnie.pl

7.6 Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towarów, w odniesieniu do których stosuje prawa wynikające z nienależytego wykonania, na adres biura sprzedającego, który jest taki sam, jak adres dostawy: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6, Republika Czeska. Albo osobiście, po wcześniejszym umówieniu lub przez agencję wysyłki lub pocztą. 

7.7. Sprzedający poinformuje kupującego o prawie do zastosowania prawa do wadliwego wykonania w tym przypadku w ciągu 30 dni od dostarczenia towaru na adres biura sprzedającego wskazany w pkt 7.6. niniejszych warunków handlowych.

7.8 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje procedura reklamacji sprzedającego. 

 

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1 Kupujący nabywa prawa własności towarów, w momencie zapłaty pełnej ceny zakupu towarów.

8.2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu sekcji 1826 ust. 1 lit. e) czeskiego kodeksu cywilnego.

8.3.      Reklamacje konsumenckie są rozpatrywane przez sprzedającego za pośrednictwem elektronicznego adresu info@ponnie.cz. Informacje o rozstrzygnięciu reklamacji będą wysyłane na adres elektroniczny kupującego. 

8.4.      Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna podlega czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, REGON: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów online znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr i może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna sprzedaży.

8.5.      Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004 i dyrektywa 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola licencji handlowej jest przeprowadzana w zakresie kompetencji przez właściwy organ ds. pozwoleń handlowych. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy czeskiej nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7. W ten sposób kupujący ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu sekcji 1765 ust. 2 czeskiego kodeksu cywilnego.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

9.1 Obowiązek poinformowania kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „rozporządzeniem GDPR”) związane z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna sprzedaży, w celu negocjacji umowy kupna sprzedaży oraz w celu wywiązania się ze zobowiązań publicznych sprzedającego, spełnia sprzedawca za pomocą specjalnych dokumentów.

 

 1. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PLIKI COOKIE

10.1.    Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na adres e-mail kupującego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedającego na swój adres e-mail.

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookie na swoim komputerze. Jeżeli zakup na stronie jest możliwy i zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna są spełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 

 1. DOSTAWY

11.1 Przesyłka może być doręczana kupującemu na adres elektroniczny kupującego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

12.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu.

12.2. W oparciu o wybór prawa wg art. 12.1 warunków handlowych kupujący, który jest konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej mu przez postanowienia porządku prawnego, od których nie można odstąpić w drodze umowy, i które w przypadku braku wyboru prawa byłyby w innym przypadku stosowane na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). 

12.3 Jeśli którekolwiek z postanowień warunków handlowych okaże się nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takie, wtedy nieważny lub nieskuteczny przepis, zostanie zastąpiony postanowieniem, którego znaczenie w jak najwięcej możliwym stopniu jest bliskie temu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. 

12.4. Umowa kupna sprzedaży, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest ogólnie dostępna.

12.5 Załącznik do warunków handlowych tworzy przykładowy formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży.

12.6. Informacje kontaktowe sprzedającego:

 

adres dostawy: Fine Promo s.r.o., Skalni 319, 252 62 Statenice, Republika Czeska,

adres e-mail: info@ponnie.pl,

 telefon: +420 602 579 675.

 Praga, 1.9.2018

 

W imieniu firmy Fine Promo s.r.o. Ing. Mgr. Dominik Masek

 

Załącznik: formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży

Nadawca: Imię i nazwisko: Miejsce zamieszkania: (lub e-mail, numer telefonu):

Adresat: Sprzedający: Fine Promo s.r.o.

REGON: 273 84 829

Z siedzibą: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska

 

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

W dniu ………. zamówiłem na waszej stronie internetowej/w sklepie internetowym ………… towar ……….., numer zmówienia…………, o wartości …..….. PLN. Zamówiony towar otrzymałem dnia ....

Na podstawie przepisów sekcji 1829 ust. 1 w związku z ust. sekcji 1818 ustawy nr 89/2012 Sb. czeskiego kodeksu cywilnego, korzystam z prawa i odstępuję od umowy kupna sprzedaży zawartej za pośrednictwem Internetu, która odnosi się do powyższych towarów, które do Państwa odsyłam s powrotem, prosząc jednocześnie o zwrot ceny zakupu w wysokości ......... PLN i ......... PLN za wysyłkę na mój numer konta bankowego ... nie później niż 14 dni od doręczenia niniejszego odstąpienia od umowy.

......., dnia ........

Imię i nazwisko konsumenta (podpis)

Załączniki: Dowód zakupu