Procedura reklamacyjna

Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje zasady i warunki reklamacji wad towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Ponnie.pl od naszej firmy Fine Promo s.r.o. z siedzibą Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Numer identyfikacyjny: 273 84 829, zarejestrowanej w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydz. C, wkładka nr 115485.

Adres dostawy jest taki sam, jak adres siedziby firmy.

 Numer telefonu: + 420 602 579 675 kontakt e-mail: info@ponnie.pl

 

 Za jakie wady towaru odpowiadamy? Jako sprzedający jesteśmy odpowiedzialni za to, że towary podczas dostawy nie posiadają żadnych wad. Oznacza to, że towary: 

  • ma cechy, które zostały uzgodnione między nami, które opisujemy lub których mogliśmy się spodziewać pod względem rodzaju towarów i na podstawie reklamy;
  • jest w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze, oraz
  • jest zgodny z wymogami prawnymi.

Różnice w odcieniach kolorów w rzeczywistości i na elektronicznych urządzeniach do przetwarzania obrazu nie mogą być uznane za wadliwe. Jeśli towary nie odpowiadają Twojemu wyobrażeniu, masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru zgodnie z Artykułem 5 Ogólnych warunków handlowych dla handlu detalicznego.

W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już w momencie odbioru.

Ponosimy także odpowiedzialność wobec konsumentów za usterki nie występujące w okresie gwarancyjnym. Jeśli nie jesteś konsumentem, nie ma gwarancji jakości. Gwarancja i odpowiedzialność za wady dotyczą wyłącznie konsumenta, chyba że wyraźnie określono inaczej w prezentacji towarów na interfejsie internetowym lub w umowie kupna sprzedaży. 

Jaki jest okres gwarancji? W przypadku nieużywanych towarów konsumpcyjnych okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzymania towaru, chyba że ustalono dłuższy okres gwarancji na stronie internetowej lub dokumencie dołączonym do towarów. W przypadku kupujących, którzy nie są konsumentami, można ustawić krótszy okres gwarancji.

Jakie prawa wynikają z wadliwego wykonania towaru? W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym u towarów, z powodu której zakupiony produkt nie może być należycie użytkowany, i wadę tę można usunąć, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy

W przypadku wady, która występuje na nieużywanym produkcie, można żądać zamiast naprawy, wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad lub żądać odpowiedniej zniżki z ceny produktu.

W przypadku wad, które nie mogą zostać usunięte i które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, kupujący ma prawo do wymiany towaru, odpowiedniej zniżki z ceny zakupu, lub prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży.

Kupujący ma prawo do uzasadnionej zniżki także w przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić części lub naprawić, lub jeśli nie naprawimy uszkodzenia w rozsądnym czasie lub jeśli naprawa spowoduje poważne trudności.

Prawo do odstąpienia od umowy czy prawa do żądania dostarczenia nowego przedmiotu nie przysługuje kupującemu, jeśli nie może zwrócić towarów w stanie, w którym je otrzyma (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcji 2110 Czeskiego Kodeksu Cywilnego).

Kiedy nie można korzystać z praw wynikających z nienależytego wykonania? Prawo wynikające z wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli:

- wiedział o wadzie przed przejęciem przedmiotu; - sam spowodował defekt; - upłynął okres gwarancji.

Gwarancja i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady również nie mają zastosowania do:

- zużycia towarów spowodowanego ich użytkowaniem (za zużycie spowodowane użytkowaniem uważa się, na przykład, wady wyglądu pluszowego materiału, plątaniny lub zmiana wyglądu grzywy lub ogona, zużycie kół, itp.); 

- wady spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie towarów (takich jak przeciążenia towarów lub użytkowanie towarów na niewłaściwej powierzchni), nieprzestrzeganie instrukcji, zaniechanie konserwacji, niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego przechowywania.

W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie nie ponosimy odpowiedzialności za wady, za które została uzgodniona niższa cena.

Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody rzeczowe i majątkowe powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania lub niewłaściwego użycia towarów lub zaniedbania. 

Jak postępować w przypadku reklamacji?

Reklamację należy zgłosić w naszej firmie bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady.  

Reklamacje można realizować w następujący sposób: 

  • pocztą elektroniczną na adres info@ponnie.pl z załączonymi zdjęciami potwierdzającymi wadę
  • dostarczając odpowiedni produkt (płatność za pobraniem nie jest akceptowana) na nasz adres kontaktowy: Fine Promo s.r.o., Skalni 319, 252 62 Statenice, Republika Czeska; w przypadku dostawy osobistej konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu dostawy. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas pocztą elektroniczną na adres info@ponnie.pl w celu szybszego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku wysyłki, należy towar zapakować w odpowiednie opakowanie, aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia.

Do towarów należy dołączyć dowód zakupu towaru lub dokument podatkowy - fakturę, jeśli została wydana, lub inny dokument potwierdzający zakup towarów, wraz z opisem wady i propozycją rozstrzygnięcia reklamacji. Nieprzedłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwia pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji zgodnie z prawem.

Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment powiadomienia o wystąpieniu wady i skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.

Doręczoną reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni od dnia złożenia reklamacji, jeśli nie ustalono inaczej. O rozstrzygnięciu reklamacji powiadomimy za pomocą potwierdzenia.

W przypadku reklamacji spornej, zdecydujemy o jej przyjęciu w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia reklamacji. W przypadku podejrzenia o reklamację sporną, zalecamy przesłanie informacji o reklamacji, w tym zdjęć zgłoszonej wady przez e-mail na info@ponnie.pl.