Informacje na temat przetwarzania danych osobowych - umowa kupna sprzedaży

KRÓTKI OPIS

Fine Promo s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia umowy z Tobą w sprawie sprzedaży towarów (lub realizacji środków podjętych przed zawarciem takiej umowy) i dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków publicznych tej firmy.

 

1. TOŻSAMOŚCI I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1. Administratorem danych osobowych jest firma Fine Promo s.r.o. z siedzibą Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska, Numer identyfikacyjny: 273 84 829, zarejestrowanej w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Wydz. C, wkładka nr 115485 (zwana dalej "Administratorem").

1.2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praga 6, Republika Czeska, adres e-mail info@ponnie.cz, telefon 602579675.

1.3. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

2.1.1 realizacji umowy między Tobą a administratorem danych lub na wdrożenie środków przez administratora przed zawarciem umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej „rozporządzeniem”);

2.1.2. spełnienie obowiązków prawnych mających zastosowanie do administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, w szczególności w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych na administratorów na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, 235/2004 Sb., w sprawie podatku od towarów i usług, ze zmianami, ustawą nr 586/1992 Sb., w sprawie podatku dochodowego, wraz z późniejszymi zmianami, i nr aktu 563/1991 Sb., w sprawie rachunkowości, z późniejszymi zmianami.

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy między Panem/Panią a powiernikiem, w tym dostarczenie towarów i rozstrzygnięcie odpowiedzialności za wady, lub wdrożenie uzgodnień przez powiernika przed zawarciem takiej umowy i wypełnienie związanych z nią obowiązków publicznych przez powiernika.

3.2. Ze strony administratora dochodzi do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 

4. CZAS ZAPISYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, ale nie dłużej niż na okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

 

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Pozostałymi odbiorcami danych osobowych będą firmy żeglugowe i inne osoby zaangażowane w dostarczanie towarów lub płatności w ramach umowy sprzedaży oraz osoby świadczące usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym działanie oprogramowania i przechowywania danych.

5.2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych mogą być organy finansowe lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy administratorzy nakładają ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

5.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

 

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, masz prawo zażądać od administratora dostępu do twoich danych osobowych, masz także prawo do skorygowania lub usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia twoich danych osobowych.

6.2. Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych zostało naruszone lub doszło do naruszenia rozporządzenia, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

6.3. Masz nie ma obowiązku udostępniania danych osobowych. Dostarczanie danych osobowych jest warunkiem wstępnym do zawarcia i wykonania umowy a niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub jej realizację przez administratora.