Klachtenregeling

Dit Klachtenreglement bepaalt de wijze en de voorwaarden van het indienen van een vordering wegens gebreken met betrekking tot producten die via www.ponnie.nl zijn gekocht door Fine Promo s.r.o. (geregistreerd adres: Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Praag 6 , Tsjechische Republiek; bedrijfsidentificatienummer: 273 84 829; bedrijf geregistreerd bij het handelsregister van de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling C, dossier 115485).

Het postadres is hetzelfde als het adres van de maatschappelijke zetel.

Telefoonnummer: +420 602 579 675 Contact e-mail: info@ponnie.eu

Op welke defecten is garantie van toepassing? Als verkoper garanderen wij dat de producten bij levering vrij zijn van gebreken. Dit betekent dat het product:

  • de eigenschappen heeft die we zijn overeengekomen, die we hebben beschreven of die je had kunnen verwachten gezien de aard van het product of de reclame;
  • de overeenkomstige hoeveelheid, maat of gewicht heeft; en
  • voldoet aan de eisen die de wettelijke voorschriften stellen.

Als de kleuren zoals die in werkelijkheid door het menselijk oog worden waargenomen, afwijken van de kleuren zoals die op elektronische apparaten worden weergegeven, wordt dit niet beschouwd als een defect van het product. Indien u een consument bent, heeft u het recht om het contract te herroepen binnen 14 dagen na overname van het product in overeenstemming met artikel 5 van de Algemene Voorwaarden voor de detailhandel indien het product niet aan uw verwachtingen voldoet.

Als het defect binnen zes maanden na levering aan het licht komt, wordt aangenomen dat het product al defect was bij levering.

We bieden onze klanten ook een garantieperiode. We geven geen kwaliteitsgarantie als je geen klant bent. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald als onderdeel van de presentatie van de producten op de Website of in het contract, gelden garantie en aansprakelijkheid voor gebreken alleen met betrekking tot consumenten.

Hoe lang is de garantieperiode? Voor ongebruikte consumentenproducten is de garantieperiode vierentwintig maanden vanaf de levering van het product, tenzij een langere garantieperiode wordt vermeld op de website of in de documenten die bij het product worden geleverd. Voor kopers die geen consumenten zijn, kan een kortere garantieperiode worden vastgesteld.

Wat zijn uw rechten als gevolg van een defect product? Als het defect dat een juist gebruik van het product verhindert, zich voordoet tijdens de garantieperiode en kan worden gerepareerd, hebt u recht op kosteloze reparatie.

In het geval van een repareerbaar defect van een onbruikbaar product, kunt u, in plaats van het defect te laten repareren, verzoeken om vervanging van het defecte product door een niet-defect product; of u kunt ook verzoeken om of een redelijke korting op de aankoopprijs.

Als het defect niet kan worden gerepareerd en het een goed gebruik van het product verhindert (alsof er geen defecten waren), hebt u het recht om het product te laten vervangen, om een redelijke vermindering van de aankoopprijs te vragen of om van de Koopovereenkomst af te zien.

U hebt ook recht op een redelijke prijsvermindering als wij u geen nieuw product zonder gebreken kunnen leveren, een onderdeel van het product kunnen vervangen of het product kunnen repareren, en ook als wij niet binnen een redelijke termijn voor een oplossing kunnen zorgen of als een dergelijke oplossing u aanzienlijke problemen zou opleveren.

U hebt niet het recht om het contract te herroepen of om levering van een nieuw product te verzoeken als u het product niet in dezelfde staat kunt retourneren als waarin u het hebt ontvangen (met uitzondering van de gevallen die worden beschreven in Sectie 2110 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek).

Wanneer kun je geen gebreken claimen? In de volgende gevallen kun je geen gebreken claimen:

  • u op de hoogte was van het defect voordat het product werd geleverd;
  • u het defect zelf hebt veroorzaakt;
  • de garantieperiode is verstreken.

Garantie en claims als gevolg van defecten zijn ook niet van toepassing op:

  •  gebruikelijke slijtage van het product veroorzaakt door het gebruik ervan (dit betekent bijvoorbeeld beschadigd pluchen oppervlak, verwarde manen, uitdunnen of verandering in het uiterlijk van de manen of staart, gebruikelijke slijtage van de wielen of het mechanisme, enz;)
  • defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product (zoals overbelasting van het product of gebruik op ongeschikte oppervlakken); het niet opvolgen van de instructies; het niet uitvoeren van onderhoud; onjuist onderhoud; of onjuiste opslag.

Met betrekking tot artikelen die tegen een lagere prijs worden verkocht, zijn wij niet verantwoordelijk voor het defect op basis waarvan de lagere prijs is overeengekomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen en goederen veroorzaakt door ondeskundige behandeling, verkeerd gebruik van het product of nalatigheid.

Hoe dient u een klacht in?

Als je een defect ontdekt, moet je zonder onnodige vertraging een klacht indienen bij ons bedrijf. 

Een klacht kan op de volgende manier worden ingediend:

  • per e-mail naar info@ponnie.nl met bijgevoegde foto's die het defect aantonen
  • door het relevante product te leveren (onder rembours wordt niet geaccepteerd) aan ons contactadres: Fine Promo s.r.o., Skalni 319, 252 62 Statenice, Tsjechische republiek; in het geval van levering in persoon, is het noodzakelijk om eerst de leverdatum te regelen. Informeer ons eerst per e-mail op info@ponnie.nl voor een snellere afhandeling van je klacht.

Als je het product verstuurt, moet je het goed verpakken zodat het tijdens het transport niet beschadigd of vernietigd wordt.

Het verdient de voorkeur om bij het product een aankoopbevestiging of de fiscale bon/factuur (indien afgegeven) of andere documenten te voegen die de aankoop van het product certificeren en een beschrijving van het defect samen met de voorgestelde oplossing van de klacht. Het niet verstrekken van een van de hierboven genoemde documenten vormt geen beletsel voor het accepteren van de klacht onder de wettelijke voorwaarden.

Een defect wordt geacht te zijn geclaimd vanaf het moment waarop wij op de hoogte zijn gesteld van het bestaan ervan en waarop u uw rechten hebt uitgeoefend die voortvloeien uit defecten in het gekochte product.

Tenzij anders overeengekomen, verwerken we ontvangen klachten zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 30 dagen na de datum waarop de klacht is ingediend. We sturen je een bevestiging van ontvangst van de klacht en van de afhandeling ervan.

In het geval van een betwiste klacht zullen we binnen drie werkdagen na de datum waarop de klacht is ingediend, beslissen of we de klacht accepteren. In het geval van een mogelijk betwiste klacht raden we je aan om aanvullende informatie over de klacht, inclusief foto's van het geclaimde defect, vooraf per e-mail te sturen naar info@ponnie.nl.