Informatie over de verwerking van persoonsgegevens - Koopovereenkomst

BASISVERSLAG

Fine Promo s.r.o. verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u met betrekking tot de verkoop van een product (of voor de uitvoering van maatregelen genomen voorafgaand aan het sluiten van een dergelijk contract) en persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de vervulling van de plichten van het bedrijf onder publiek recht.

         1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

  1.1. De controller van je persoonlijke gegevens is Fine Promo s.r.o., (hierna de "Controller").

  1.2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn als volgt: postadres 273 84 829, e-mailadres info@ponnie.cz, telefoonnummer 602579675.

  1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

          2. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

   2.1. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is met name het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor:

   2.1.1. de uitvoering van de tussen u en de Verwerkingsverantwoordelijke gesloten overeenkomst of het nemen van maatregelen door de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst in de zin van Art. 6 (1)(b) van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "Verordening");

   2.1.2. het nakomen van wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 6 (1)(c) van de Verordening. 6, lid 1, onder c), van de Verordening, in het bijzonder de nakoming van de verplichtingen die de Verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd door algemeen bindende wettelijke voorschriften, met name door de Tsjechische Wet nr. 235/2004 Coll. inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd, de Tsjechische Wet nr. 586/1992 Coll. inzake inkomstenbelasting, zoals gewijzigd, en de Tsjechische Wet nr. 563/1991 Coll. inzake boekhouding, zoals gewijzigd.

           3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

    3.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van de levering van het product en het oplossen van claims over gebreken, of het uitvoeren van maatregelen door de Verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst en ook het vervullen van de gerelateerde publiekrechtelijke plichten door de Verwerkingsverantwoordelijke.

    3.2. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 van de Verordening.

             4. PERIODE VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

     4.1. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de duur van de effecten van de rechten en plichten die voortvloeien uit het contract, en vervolgens voor de periode die nodig is voor het doel van archivering vereist door algemeen bindende wettelijke voorschriften, echter niet langer dan voor de periode bepaald door algemeen bindende wettelijke voorschriften.

             5. ANDERE ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

     5.1. Andere ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onder meer transportbedrijven en andere partijen die deelnemen aan de levering van het product of betalingsprocedures in het kader van het Koopcontract en partijen die technische diensten verlenen voor de Controller die verband houden met de exploitatie van de e-shop, met inbegrip van softwarebewerkingen en gegevensopslag.

     5.2. Ontvangers van uw persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de uitvoering van wettelijke verplichtingen kunnen ook autoriteiten zijn zoals de belastingdienst of andere bevoegde autoriteiten in gevallen waarin de Controller verplicht is de gegevens te verstrekken op basis van algemeen bindende wettelijke voorschriften.

     5.3. De Verwerkingsverantwoordelijke is niet van plan om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land (buiten de EU) of aan een internationale organisatie.

             6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

      6.1. Onder de voorwaarden bepaald in de Verordening, heeft u het recht om de Controller te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van hun verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (uitvoering van een contract).

      6.2. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Verordening of deze schendt, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

      6.3. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst; zonder het verstrekken van uw persoonsgegevens kan de overeenkomst niet worden gesloten of uitgevoerd door de verantwoordelijke voor de verwerking.