Handelsvoorwaarden

Dit zijn de zakelijke voorwaarden van het bedrijf Fine Promo s.r.o.

Een exemplaar van deze zakelijke voorwaarden is opgesteld door het advocatenkantoor Masek, Koci, Aujezdsky - eAdvokacie.cz voor de Tsjechische vereniging voor elektrische handel.

 

 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

 

1.1.     Deze zakelijke voorwaarden (hierna alleen "zakelijke voorwaarden") van het bedrijf Fine Promo s.r.o. (geregistreerd adres: Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praag 6 , Tsjechische Republiek; bedrijfsidentificatienummer: 273 84 829; bedrijf geregistreerd bij het Handelsregister van de Gemeentelijke Rechtbank in Praag, Sectie C, Dossier 115485) (hierna alleen als "verkoper") regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit of in verband met de koopovereenkomst (hierna alleen als "koopovereenkomst") die is gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna aangeduid als "koper" ) via de online winkel van de verkoper. Deze webwinkel wordt beheerd door de verkoper op het internetadres www.ponnie.nl, via een webgebaseerd portaal (hierna alleen "webgebaseerd portaal van de webwinkel").

 

1.2.     Deze zakelijke voorwaarden regelen ook de rechten en verplichtingen van de partijen die gebruikmaken van de website van de verkoper op www.ponnie.nl (hierna alleen de "website") en alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Deze zakelijke voorwaarden zijn niet van toepassing op situaties waarin een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die van plan is goederen van de verkoper te kopen, de goederen in het kader van zijn bedrijfsvoering bestelt.

 

1.3.      Inkoopregelingen en/of contractuele bepalingen die zouden kunnen afwijken van deze algemeen geldende zakelijke voorwaarden kunnen afzonderlijk worden overeengekomen in een specifieke inkoopovereenkomst. Dergelijke speciale regelingen in een specifieke inkoopovereenkomst hebben voorrang op de gerelateerde regelingen in deze algemene handelsvoorwaarden.

 

1.4.      De bepalingen van deze zakelijke voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke koopovereenkomst tussen de verkoper en een koper. De betreffende koopovereenkomst en deze zakelijke voorwaarden zijn en worden geschreven in het Nederlands. Een koopovereenkomst kan worden gesloten in het Nederlands.
.

 

1.5.      De bewoordingen van deze zakelijke voorwaarden kunnen te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de periode waarin een eerdere versie van deze algemene voorwaarden van kracht was.

 

 1. AANKOOPPROCEDURE

 

2.1.      Op basis van de registratie van de Koper op de Website, krijgt de Koper toegang tot zijn/haar gebruikersinterface. De Koper kan de goederen bestellen via zijn/haar gebruikersinterface (hierna de "Gebruikersaccount"). Als de webinterface van de E-shop het toelaat, kan de Koper de goederen zonder registratie rechtstreeks bestellen via de webinterface van de E-shop.

 

2.2.      De Koper moet altijd correcte en waarheidsgetrouwe gegevens verstrekken wanneer hij zich registreert op de Website en goederen bestelt. De Koper moet de gegevens in het Gebruikersaccount bijwerken wanneer de gegevens veranderen. De Verkoper gaat ervan uit dat de gegevens die de Koper verstrekt in het Gebruikersaccount bij het bestellen van goederen juist zijn.

 

2.3.    De toegang tot het Gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De Koper is verplicht om informatie die nodig is voor toegang tot haar/zijn Gebruikersaccount niet openbaar te maken.

 

2.4.     De Koper mag derden niet toestaan om de Gebruikersaccount te gebruiken.

 

2.5.     De Verkoper kan het Gebruikersaccount verwijderen, vooral als de Koper het account meer dan 6 maanden niet heeft gebruikt, of als de Koper een verplichting onder het Koopcontract (inclusief de Algemene Voorwaarden) niet nakomt.

 

2.6.     De Koper erkent dat het Gebruikersaccount niet te allen tijde toegankelijk hoeft te zijn, in het bijzonder met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de Verkoper, of het noodzakelijke onderhoud van hardware en software van derden.

 

 1. SLUITING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

 

3.1.      Het webportaal van de winkel biedt een lijst van de goederen die te koop worden aangeboden door de verkoper, inclusief de prijzen van de afzonderlijke goederen. De prijzen van de te koop aangeboden goederen zijn inclusief btw en alle aanverwante kosten. Het aanbod van bepaalde te koop aangeboden goederen en hun respectieve prijzen blijven van kracht gedurende de periode waarin ze worden weergegeven op het webportaal van de winkel. De bovenstaande bepaling beperkt op geen enkele wijze het recht van de verkoper om een andere koopovereenkomst te sluiten met individueel onderhandelde voorwaarden. Alle aanbiedingen voor de verkoop van goederen die op het webportaal van de winkel zijn geplaatst, zijn niet-bindend en de verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst voor dergelijke producten aan te gaan.

 

3.2.      Het webportaal van de winkel bevat ook informatie over de kosten van verpakking en verzending van de goederen die daar te koop worden aangeboden. Deze verpakkings- en verzendinformatie, die wordt vermeld in het webportaal van de winkel, is alleen van toepassing op verzendingen binnen Nederland.

 

3.3.      Om goederen te bestellen, vult de koper het bestelformulier in dat beschikbaar is op het webportaal van de winkel. Dit bestelformulier moet de volgende informatie bevatten:

 

 • de bestelde goederen
 • de methode die moet worden gebruikt voor de betaling van de aankoopprijs,
 • details over de gewenste verzendmethode voor de bestelde goederen
 • informatie over de kosten in verband met de verzending van de goederen

 

(het bovenstaande wordt hierna gezamenlijk aangeduid als de "bestelling").

 

3.4.      Voordat de bestelling naar de verkoper wordt verzonden, krijgt de koper de kans om de informatie te controleren die de koper op het bestelformulier heeft ingevuld. De koper verzendt de bestelling door op "bindende bestelling" te klikken. De informatie die de koper in de bestelling heeft ingevoerd, wordt door de verkoper als correct beschouwd. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling stuurt de verkoper per e-mail een bevestiging van de bestelling naar de koper, naar het e-mailadres dat de koper bij de bestelling heeft opgegeven (hierna te noemen "elektronisch adres van de koper").

 

3.5.      Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte verzendkosten), heeft de verkoper altijd het recht om de koper om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijv. schriftelijk of telefonisch).

 

3.6.      De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper ontstaat bij de levering van de e-mailbevestiging van de bestelling (aanvaarding), die door de verkoper naar het e-mailadres van de koper wordt gestuurd.

 

3.7.      De koper erkent hierbij dat de verkoper niet verplicht is om een koopovereenkomst met de koper aan te gaan - en dit is in het bijzonder van toepassing op bestellingen van kopers die eerder wezenlijk de voorwaarden van een eerdere koopovereenkomst (inclusief deze zakelijke voorwaarden) hebben geschonden.

 

3.8.      De koper gaat akkoord met het gebruik van communicatie op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. Eventuele kosten die de koper maakt voor het gebruik van dit techniek voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten voor internettoegang, telefoonkosten, etc.) zijn voor rekening en risico van de koper.

 

 1. AANKOOPPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

4.1.      De koper kan de prijs voor de bestelde goederen en eventuele kosten voor het verzenden van de goederen volgens de koopovereenkomst op de volgende manieren aan de verkoper betalen:

 

 • via het Paypal betalingssysteem
 • door betaling zonder contant geld via de GoPay betalingsgateway
 • door overschrijving op de rekening van de verkoper IBAN: CZ7220100000002500775290 PIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX bij Fio banka, a.s. (hierna alleen "bankrekening van de verkoper")

 

4.2.      Samen met de aankoopprijs voor de bestelde goederen is de koper verplicht de kosten te betalen voor de verpakking en verzending van de bestelde goederen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs de kosten in verband met de levering van de goederen.

 

4.3.      Wanneer de goederen contant of onder rembours worden gekocht, is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. Bij niet-contante betalingen is de koopprijs voor de goederen verschuldigd binnen 5 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

 

4.4.      Bij een niet-contante betaling voor de bestelde goederen betaalt de koper de aankoopprijs van de goederen samen met het respectieve 'variabele symbool' dat van toepassing is op de vereiste betaling. In het geval van een niet-contante betaling wordt aan de verplichting van de koper om de aankoopprijs voor de bestelde goederen te betalen voldaan door het bijschrijven van de vereiste fondsen op de bankrekening van de verkoper.

 

4.5.      De verkoper heeft het recht om betaling van de volledige aankoopprijs voor de bestelde goederen te eisen voordat de bestelde goederen naar de koper worden verzonden.

 

4.6.      Kortingen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden op de prijs van de goederen kunnen niet worden gecombineerd.

 

4.7.     Als dit gebruikelijk is in het specifieke type bedrijfs- of handelsrelatie of als dit wordt vereist door algemeen bindende wettelijke voorschriften, geeft de verkoper een 'belastingbewijs' af, zoals gespecificeerd in de wet en in overeenstemming met de factuur die door de verkoper aan de koper is verstrekt voor de betalingen die zijn gedaan op grond van de koopovereenkomst. De verkoper is een BTW-plichtige. Het belastingbewijs is de factuur die door de verkoper aan de koper wordt verstrekt bij de betaling van de volledige aankoopprijs voor de bestelde goederen. Deze factuur (kwitantie) wordt door de verkoper elektronisch verzonden naar het e-mailadres van de koper.

 

 1. TERUGTREKKING UIT DE KOOPOVEREENKOMST

 

5.1.      De koper erkent op grond van artikel 53, lid 8, van Wet nr. 40/1964 Coll., het Tsjechische Burgerlijk Wetboek, zoals laatstelijk gewijzigd (hierna alleen het "Burgerlijk Wetboek"), dat hij onder andere niet kan terugkomen op een koopovereenkomst voor de levering van op maat gemaakte goederen (goederen die zijn aangepast of gewijzigd om te voldoen aan de specifieke eisen van de koper). Deze beperking van het recht om een koopovereenkomst te herroepen is ook van toepassing op goederen die aan snelle verslechtering en/of aanzienlijke slijtage onderhevig zijn en op geleverde audio- en video-opnamen en computerprogramma's, indien de consument de originele verpakking heeft verbroken, en op de koopovereenkomst voor de levering van kranten, tijdschriften en magazines.

 

5.2.      Voor andere situaties dan die waarnaar wordt verwezen in artikel 5.1 hierboven en voor andere situaties waarin een koper zich niet kan terugtrekken uit een koopovereenkomst, heeft de koper, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 53, lid 7 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek, het recht om zich terug te trekken uit een koopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van goederen. Een dergelijke herroeping van een koopovereenkomst moet aantoonbaar binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van de goederen worden afgeleverd bij de verkoper (op het fysieke adres van de verkoper of op het e-mailadres van de verkoper info@ponnie.nl).

 

5.3.     In het geval van een herroeping van een koopovereenkomst, in overeenstemming met het bovenstaande artikel 5.2 van deze zakelijke voorwaarden, wordt de koopovereenkomst vanaf het begin geannuleerd. Alle gerelateerde goederen moeten aan de verkoper worden geretourneerd binnen vijf (5) werkdagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving van herroeping aan de verkoper. Alle gerelateerde goederen moeten in ongebruikte (nieuwe) staat en, indien mogelijk, in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd.

 

5.4.      Binnen tien (10) dagen na de terugzending van de goederen aan de verkoper door de koper, in overeenstemming met het bovenstaande artikel 5.3, heeft de verkoper het recht om de teruggezonden goederen te onderzoeken en in het bijzonder vast te stellen of de goederen naar behoren zijn teruggezonden in een onbeschadigde staat, zonder slijtage of tekenen van duidelijk gebruik.

 

5.5.      In het geval van een correcte herroeping van een koopovereenkomst, in overeenstemming met het bovenstaande artikel 5.2 van deze voorwaarden, zal de verkoper de aankoopprijs voor de geretourneerde goederen (exclusief verzend- en leveringskosten) binnen tien (10) dagen na de uiterste termijn voor de voltooiing van het onderzoek van de geretourneerde goederen (conform het bovenstaande artikel 5.4) aan de koper terugbetalen door middel van een bankoverschrijving op een door de koper aangewezen rekening. De verkoper heeft ook het recht om de hierboven beschreven aankoopprijs contant te retourneren wanneer de bestelde goederen aan de verkoper zijn geretourneerd.

 

5.6.      De koper erkent dat indien de goederen, die door de koper worden geretourneerd, beschadigd zijn, tekenen van slijtage vertonen of tekenen van gebruik vertonen, de verkoper recht heeft op een redelijke vergoeding voor dergelijke waardevermindering van de geretourneerde goederen. De verkoper heeft eenzijdig het recht om zijn vergoeding voor schade aan de geretourneerde goederen te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de aankoopprijs.

 

 1. VERZENDING EN LEVERING

 

6.1.      De wijze waarop en de methode waarmee de goederen worden geleverd, wordt bepaald door de verkoper, tenzij in de koopovereenkomst anders is bepaald. Als een koper om een bepaalde verzend- of leveringsdienst of -methode verzoekt, is de koper volledig verantwoordelijk voor alle risico's die daarmee gepaard gaan en draagt de koper alle extra kosten die daarmee gepaard gaan.

 

6.2.      Indien de verkoper krachtens de koopovereenkomst de bestelde goederen op een door de koper aangegeven plaats moet afleveren, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen.

 

6.3.      Als de koper verantwoordelijk is voor de noodzaak om extra pogingen tot levering van bestelde goederen te doen of om de goederen anders te leveren dan oorspronkelijk gespecificeerd in de koopovereenkomst, is de koper verplicht om alle bijbehorende extra kosten te betalen.

 

6.4.      Bij het in ontvangst nemen van de goederen van de vervoerder, is de koper verantwoordelijk voor het controleren van de integriteit van de verpakking en, in het geval van gebreken of tekenen van duidelijke schade, de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als de verpakking van een levering van bestelde goederen tekenen van duidelijke schade vertoont of als er sprake is van inbraak, hoeft de koper de zending niet van de vervoerder aan te nemen. Door het afleveringsbewijs van de vervoerder te ondertekenen, bevestigt de koper dat de goederenzending voldeed aan alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de verzending en levering van de bestelde goederen; hierdoor worden latere garantieclaims voor schade of verlies van de bestelde goederen niet in overweging genomen of gehonoreerd.

 

6.5.      Andere rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de verzending en levering van bestelde goederen kunnen worden aangepast of gewijzigd in de leveringsvoorwaarden van de verkoper.

 

6.6.      De Koper wordt geïnformeerd over de kosten van de levering van de goederen of onder rembours bij het bestellen van de goederen. Aan de Koper worden geen andere kosten in verband met de levering van de goederen in rekening gebracht.

 

 1. RECHTEN ALS GEVOLG VAN GEBREKKIGE NAKOMING

 

7.1.      De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot een gebrekkige prestatie worden beheerst door de toepasselijke algemeen bindende wettelijke voorschriften (in het bijzonder de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek en de Tsjechische Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd).

 

7.2.     De Verkoper garandeert aan de Koper dat de goederen vrij zijn van gebreken bij de overname. De Verkoper garandeert in het bijzonder dat op het moment van overname van de goederen door de Koper:

 

            7.2.1 de goederen de eigenschappen hebben die door Partijen zijn overeengekomen; bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, de goederen die eigenschappen hebben die de Verkoper of producent heeft beschreven of die de Koper verwacht gezien de aard van de betreffende goederen en de reclame die door de Verkoper of producent is gepresenteerd;

 

            7.2.2. de goederen geschikt zijn om te worden gebruikt voor het doel dat de Verkoper heeft opgegeven of waarvoor de goederen van deze soort gewoonlijk worden gebruikt;

 

            7.2.3. de kwaliteit of het model van de goederen overeenstemt met het overeengekomen monster of model indien deze kwaliteit of dit model werd bepaald op basis van een overeengekomen monster of model;

 

            7.2.4. de goederen de overeenkomstige hoeveelheid, maat of gewicht hebben; en

 

            7.2.5. de goederen voldoen aan de vereisten van de wettelijke voorschriften.

 

7.3.     De bepalingen van Art. 7.2 is niet van toepassing op gebreken van goederen die verkocht zijn tegen een overeengekomen gereduceerde prijs vanwege het gebrek; op slijtage van goederen veroorzaakt door normaal gebruik ervan; op gebreken van gebruikte goederen waarbij het gebrek overeenkomt met de mate van gebruik en slijtage en de goederen het gebrek hadden bij overname door de Koper of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de goederen.

 

7.4.     Indien het gebrek zich manifesteert binnen zes maanden na de overname, worden de goederen verondersteld reeds gebrekkig te zijn geweest bij de overname. De Koper heeft het recht om het recht uit te oefenen dat voortvloeit uit een gebrek dat zich voordoet in consumentengoederen binnen vierentwintig maanden na de overname.

 

7.5.     De Koper oefent zijn rechten uit die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie op het adres van de vestiging van de Verkoper waar gebreken kunnen worden geclaimd gezien het assortiment van de verkochte goederen, of op de maatschappelijke zetel of het kantoor van de Koper bij Fine Promo s.r.o., Na Stahlavce 1105/16, 160 00 Praag 6. De Koper kan zijn rechten doen gelden als gevolg van gebrekkige prestaties via e-mail op info@ponnie.nl.

 

7.6. De Koper moet de goederen waarvoor de Koper zijn of haar rechten die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie afdwingt, leveren aan het adres van de vestiging van de Verkoper, dat identiek is aan het postadres: Fine Promo s.r.o., Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praag 6 ofwel persoonlijk op basis van een voorafgaande overeenkomst of door het verzenden van de goederen via een pakketbezorger of post.

 

7.7. De Verkoper stelt de Koper op de hoogte van de oplossing van de claim van de Koper met betrekking tot gebreken via e-mail naar het e-mailadres dat de Koper voor dat doel heeft opgegeven; de e-mail wordt binnen 30 dagen na levering van de goederen verzonden naar het adres van de vestiging van de Verkoper dat in paragraaf 7.6 van deze Voorwaarden wordt vermeld.

 

7.8. De Klachtenregeling van de Verkoper voorziet in verdere rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Verkoper voor gebreken.

 

 1. VERDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

 

8.1.     De Koper verwerft het eigendomsrecht op de goederen na betaling van de volledige aankoopprijs.

 

8.2.     De Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes met betrekking tot de Koper in de zin van Artikel 1826 (1)(e) van het Burgerlijk Wetboek.

 

8.3.     De Verkoper zal klachten van consumenten behandelen via het e-mailadres info@ponnie.nl. De Verkoper stuurt informatie over de wijze van afhandeling van klachten van kopers naar het e-mailadres van de koper.

 

8.4.      De Tsjechische Handelsinspectie, Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, Id. Nr.: 000 20 869, webadres: https://www.coi.cz/en/information-about-adr/ is bevoegd voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in het kader van de Koopovereenkomst. Voor de beslechting van consumentengeschillen tussen de Verkoper en de Koper kan gebruik worden gemaakt van het online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 8.5.     European Consumer Centre Czech Republic, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz, is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).

 

8.6. De Verkoper is gemachtigd om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De handel wordt gecontroleerd door de bevoegde handelsautoriteit binnen haar jurisdictie. Het toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor zover relevant houdt de Tsjechische handelsinspectie onder andere toezicht op de naleving van de Tsjechische wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

 

8.7. De Koper aanvaardt hierbij het risico van een verandering in omstandigheden in de zin van Artikel 1765 (2) van het Tsjechisch Burgerlijk Wetboek.

 

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERZENDING VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

 

9.1.     De Verkoper voldoet aan zijn kennisgevingsverplichting ten opzichte van de Koper in de zin van artikel 13 van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "GDPR") met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper voor de uitvoering van de Koopovereenkomst, voor de onderhandelingen over de Koopovereenkomst en voor de vervulling van publiekrechtelijke plichten door middel van bijzondere documenten.

 

 1. HET VERZENDEN VAN COMMERCIËLE BERICHTEN EN HET OPSLAAN VAN COOKIES

 

10.1.    De Koper stemt ermee in dat informatie met betrekking tot de goederen, diensten of zaken van de Verkoper naar het e-mailadres van de Koper kan worden gestuurd; de Koper stemt er verder mee in dat de Verkoper commerciële communicatie naar het e-mailadres van de Koper kan sturen.

 

10.2.    De Koper stemt ermee in dat cookies worden opgeslagen op de computer van de Koper. Indien voor een aankoop op de Website en de uitvoering van de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van het Koopcontract het opslaan van cookies op de computer van de Koper niet vereist is, kan de Koper zijn toestemming uit hoofde van de vorige zin te allen tijde intrekken.

 

    11. LEVERING

 

11.1. Alle kennisgevingen en documenten op grond hiervan kunnen worden verzonden naar het e-mailadres van de Koper.

 

    12. SLOTBEPALINGEN

 

12.1.   Als een relatie met betrekking tot het gebruik van het webportaal van de winkel of een rechtsbetrekking op basis van een koopovereenkomst een niet-Tsjechische entiteit omvat, komen de partijen overeen dat een dergelijke relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Deze bepaling heeft geen invloed op de rechten van consumenten die voortvloeien uit andere algemeen geldende wetten.

 

12.2.    De rechtskeuze volgens artikel 12.1 van de Algemene Voorwaarden ontneemt de Koper, die de consument is, niet de bescherming die wordt geboden door rechtsregels waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken en die zonder rechtskeuze zouden worden toegepast volgens de bepalingen van artikel 6 (1) van Verordening 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

 

12.3.   Indien een bepaling van deze zakelijke voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, komen de partijen overeen dat in plaats daarvan een vervangende bepaling (die zo dicht mogelijk bij de nu ongeldige of niet-afdwingbare bepaling ligt) zal worden gebruikt. Het gebrek aan geldigheid of afdwingbaarheid van een bepaling van deze zakelijke voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

12.4.   Elke koopovereenkomst, met inbegrip van deze zakelijke voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en dergelijke gearchiveerde informatie is niet toegankelijk voor andere partijen dan de verkoper.

 

12.5.   Het modelformulier voor herroeping van een Aankoopovereenkomst is als bijlage bij deze AV gevoegd.

 

12.6.    Contactgegevens van de verkoper:

 

(alle leveringen)

 

Fine Promo s.r.o.

 

Skalní 319, 252 62 Statenice, Tsjechië


e-mailadres: info@ponnie.nl,


telefoon: +420 602 579 675.

In Praag, gedateerd 1 september 2018
Namens de vennootschap Fine Promo s.r.o.
Ing. Dominik Mašek

 

Bijlage: Formulier voor herroeping van het koopcontract

 

Van:

Naam en achternaam:

Woonplaats:

(of e-mail/telefoonnummer):

 

Geadresseerde:

Verkoper:

 Fine Promo s.r.o.

 

ID: 273 84 829

 

Maatschappelijk gevestigd te: Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praag 6, Tsjechië

 

Kennisgeving van herroeping van het koopcontract

 

Op .......... Ik heb uw Website/e-shop ............ bezocht om de goederen ..........., bestelnummer ............, te bestellen voor een bedrag van EUR .......... . Ik heb de bestelde goederen ontvangen op ...........

 

Op grond van artikel 1829 (1) juncto artikel 1818 van Wet nr. 89/2012 Coll., het Tsjechische Burgerlijk Wetboek, oefen ik mijn wettelijke recht uit en trek ik mij terug uit de via internet gesloten koopovereenkomst die betrekking heeft op de hierboven gespecificeerde goederen, die ik samen met deze brief aan u terugstuur, en verzoek ik u tegelijkertijd de koopprijs ten bedrage van EUR .......... en EUR ......... voor portokosten terug te betalen op mijn bankrekening nr. ............. uiterlijk 14 dagen na de levering van deze terugtrekking uit de overeenkomst.

 

In .........., datum ..........

 

Naam en achternaam van de consument (handtekening)

 

Bijlagen: Bewijs van aankoop