Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről – kereskedelmi kommunikáció

HOZZÁJÁRULÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉS TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Ön ezennel beleegyezését adja személyes adatainak feldolgozásához a Fine Promo s.r.o. kereskedelmi kommunikáció (marketingajánlat) küldése és egyéb, Önt érintő marketingtevékenység végzése céljából. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és leállítjuk a kereskedelmi kommunikációk küldését. Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál személyes adatainak kezeléséről.

AZ ELLENŐRZŐ AZONOSÍTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI
1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Fine Promo s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő).

1.2. Az Adatkezelő elérhetőségei: 273 84 829 levelezési cím, info@ponnie.cz e-mail cím, 602 579 675 telefonszám.

1.3. Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
2.1. Személyes adatai kezelésének jogalapját az Ön hozzájárulása képezi, amelyet az Adatkezelőnek a Ptk. A természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. (1) bekezdés a) pontja. EK (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”).

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
3.1. Személyes adatai kezelésének célja az Ön részére történő kereskedelmi kommunikáció, valamint az Adatkezelő által végzett egyéb marketingtevékenységek végzése.

3.2. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált egyedi döntéshozatalt a Rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA
4.1. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő határozatlan ideig tárolja, azonban nem azt követően, hogy Ön visszavonta a személyes adatok kezeléséhez (a vonatkozó adatkezelési célból) adott hozzájárulását.

A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETŐI
5.1. Az Ön személyes adatainak további címzettjei közé tartoznak az Adatkezelőnek marketing és informatikai szolgáltatásokat nyújtó jogalanyok.

5.2. Az Adatkezelő nem kívánja az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

AZ ADATVÉNY JOGAI
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz, jogosult személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésük korlátozására, valamint tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. , valamint személyes adatainak hordozhatóságához (szerződés teljesítéséhez) való jog.

6.2. Ön bármikor jogosult visszavonni a személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelőnek adott hozzájárulását. Ez azonban semmilyen módon nem sértheti az Ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett kezelésének jogszerűségét. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását az alábbi módon vonhatja vissza: a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét az Adatkezelő weboldalán található regisztrációs oldalára való bejelentkezést követően választhatja.

6.3. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, Önnek is jogában áll panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál.

6.4. Nem köteles személyes adatokat megadni. A személyes adatok megadása nem jogszabályi vagy szerződéses követelmény, és nem is szerződéskötési kötelezettség.

6.5. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, ha a profilalkotás direkt marketingre vonatkozik. Ha tiltakozik személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük e célból.