Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről – Adásvételi Szerződés

ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Fine Promo s.r.o. az Ön személyes adatait azért kezeli, mert az Önnel a termék értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítéséhez (illetve a szerződés megkötését megelőzően tett intézkedések végrehajtásához) szükséges, valamint a társasági szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat. közjogi feladatokat.

      1. AZ ELLENŐRZŐ AZONOSÍTÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Fine Promo s.r.o. (a továbbiakban: Adatkezelő).

1.2. Az Adatkezelő elérhetőségei: 273 84 829 levelezési cím, info@ponnie.cz e-mail cím, 602579675 telefonszám.

1.3. Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.

        2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Személyes adatai kezelésének jogalapja különösen az a tény, hogy erre az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

2.1.1. pont értelmében az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő által az ilyen szerződés megkötését megelőző intézkedések meghozatala. A természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. (1) bekezdés b) pontja. EK (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: Rendelet);

2.1.2. szerinti adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése. rendelet 6. (1) bekezdés c) pontja, így különösen az általános érvényű jogszabályok, így különösen az általános forgalmi adóról szóló 235/2004. törvény a jövedelemadóról szóló 586/1992. sz. törvény módosításával és a számvitelről szóló 563/1991. sz. cseh törvény a módosításokkal.

       3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. Személyes adatait az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése érdekében kezeljük, ideértve a termék kiszállítását és a hibaelhárítást, vagy az adatkezelő által a szerződés megkötését megelőző intézkedéseinek végrehajtását, valamint a szerződés teljesítését. kapcsolódó közjogi feladatokat az adatkezelő.

3.2. Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált egyedi döntéshozatalt a Rendelet 22. cikke értelmében.

        4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA

4.1. Személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesülésének időtartamáig, majd az általánosan kötelező érvényű jogszabályok által előírt archiválási célból szükséges ideig, de legfeljebb a szerződésben meghatározott időtartamig kezeljük. általánosan kötelező jogi szabályozás.

        5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETŐI

5.1. Személyes adatainak további címzettjei közé tartoznak a szállítmányozó cégek és más felek, akik részt vesznek a termék szállításában vagy az adásvételi szerződés szerinti fizetési eljárásban, valamint olyan felek, amelyek az Adatkezelő számára az e-shop működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve a szoftverműveleteket is. és adattárolás.

5.2. A törvényben előírt kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatainak címzettjei között szerepelhetnek olyan hatóságok is, mint az adóhatóság vagy más illetékes hatóságok, amennyiben az Adatkezelő általánosan kötelező érvényű jogszabályok alapján köteles az adatszolgáltatásra.

5.3. Az Adatkezelő nem kívánja az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

        6. AZ ADATVÉNY JOGAI
6.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől hozzáférést kérjen személyes adataihoz, jogosult személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésük korlátozására, valamint tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. , valamint személyes adatainak hordozhatóságához (szerződés teljesítéséhez) való jog.

6.2. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, Önnek is jogában áll panasszal élni egy felügyeleti hatóságnál.

6.3. Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges; a személyes adatok megadása nélkül a szerződést az Adatkezelő nem tudja megkötni vagy teljesíteni.