Panaszolási szabályok

A jelen Reklamációs Szabályzat meghatározza a Fine Promo s.r.o. (székhely: Ponnie.cz) által a www.ponnie.hu oldalon keresztül vásárolt termékekkel kapcsolatos hibaigény bejelentésének módját és feltételeit: Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Prága 6 , Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: 273 84 829; a prágai városi bíróság C. részlegének C cégjegyzékében, 115485. iktatószám).

A levelezési cím megegyezik a székhely címével.

Telefonszám: +420 602 579 675 Kapcsolattartó e-mail: info@ponnie.hu

Milyen hibákra vonatkozik a jótállás? Eladóként szavatoljuk, hogy a termékek a szállításkor hibátlanok. Ez azt jelenti, hogy a termék:

  • rendelkezik az általunk megállapított, általunk leírt vagy a termék vagy a reklám jellege alapján elvárható tulajdonságokkal;
  • rendelkezik a megfelelő mennyiséggel, mérettel vagy súllyal; és
  • megfelel a jogszabályokban előírt követelményeknek.

Ha az emberi szem által a valóságban érzékelt színek eltérnek az elektronikus eszközökön megjelenő színektől, ez nem tekinthető a termék hibájának. Amennyiben Ön fogyasztó, a termék átvételétől számított 14 napon belül a kiskereskedelmi általános szerződési feltételek 5. cikke szerint jogosult elállni a szerződéstől, ha a termék nem felel meg az Ön elvárásainak.

Ha a hiba a szállítástól számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, úgy kell tekinteni, hogy a termék már a szállításkor hibás volt.

Ügyfeleinknek garanciális időszakot is biztosítunk. Nem nyújtunk minőségi garanciát, ha Ön nem ügyfél. Hacsak a termékek Weboldalon történő bemutatásának részeként vagy a szerződésben kifejezetten másként nem rendelkezünk, a jótállás és a hibákért való felelősség csak a fogyasztókkal szemben érvényes.

Mennyi a garanciaidő? A nem használt fogyasztói termékek esetében a jótállási idő a termék átadásától számított huszonnégy hónap, kivéve, ha a weboldalon vagy a termékhez mellékelt dokumentumokban hosszabb jótállási idő van meghatározva. Nem fogyasztónak minősülő vásárlók esetében rövidebb jótállási idő is meghatározható.

Milyen jogok illetik meg Önt egy hibás termék miatt? Ha a termék rendeltetésszerű használatát akadályozó hiba a jótállási idő alatt jelentkezik, és javítható, Ön jogosult a termék ingyenes javíttatására.

A nem használt termék javítható hibája esetén Ön a hiba kijavítása helyett kérheti a hibás termék cseréjét nem hibás termékre; vagy kérheti a vételár ésszerű csökkentését is.

Ha a hiba nem javítható, és megakadályozza a termék megfelelő használatát (mintha nem lenne hiba), Ön jogosult a termék kicserélésére, a vételár ésszerű csökkentésére vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra.

Önnek joga van továbbá ésszerű árcsökkentésre, ha nem tudunk Önnek új, hibamentes terméket szállítani, a termék valamely alkatrészét kicserélni vagy megjavítani, valamint ha nem tudunk ésszerű időn belül orvosolni a hibát, vagy ha az orvoslás jelentős nehézségeket okozna Önnek.

Önnek nincs joga elállni a szerződéstől vagy új termék szállítását kérni, ha a terméket nem tudja ugyanabban az állapotban visszaküldeni, amelyben átvette (kivéve a Cseh Polgári Törvénykönyv 2110. szakaszában meghatározott eseteket).

Mikor nem lehet hibát állítani? A következő esetekben nem érvényesíthet hibaigényt:

  • a termék leszállítása előtt tudott a hibáról;
  • Ön maga okozta a hibát;
  • a jótállási időszak lejárt.

A jótállás és a hibákból eredő követelések nem vonatkoznak a következőkre:

  • a termék használatából eredő szokásos elhasználódás (ez pl. a plüssfelület sérülését, a sörény összegubancolódását, a sörény vagy a farok elvékonyodását vagy megjelenésének megváltozását, a kerekek vagy a mechanizmus szokásos elhasználódását stb. jelenti);
  • a termék helytelen használata (pl. a termék túlterhelése vagy nem megfelelő felületen történő használata); az utasítások be nem tartása; a karbantartás elmulasztása; a nem megfelelő karbantartás; vagy a nem megfelelő tárolás által okozott hibák.

Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében nem vagyunk felelősek az alacsonyabb ár megállapodásának alapjául szolgáló hibáért.

Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből, a termék helytelen használatából vagy gondatlanságból eredő személyi sérülésekért, illetve a vagyontárgyakban és árukban keletkezett károkért.

Hogyan lehet panaszt tenni?

Ha hibát fedez fel, haladéktalanul tegyen panaszt cégünknél. 

A reklamáció a következő módon tehető meg:

  • e-mailben a info@ponnie.hu címre, a hibát bizonyító fényképekkel együtt.
  • az érintett terméknek a kapcsolattartási címünkre történő eljuttatásával (utánvét nem fogadható el): Fine Promo s.r.o., Skalni 319, 252 62 Statenice, Cseh Köztársaság; személyes kézbesítés esetén előzetesen egyeztetni kell a kézbesítés időpontját. Kérjük, hogy panasza gyorsabb megoldása érdekében először e-mailben tájékoztasson minket a info@ponnie.hu címen.

Amikor a terméket elküldi, megfelelő csomagolást kell használnia, hogy a termék ne sérüljön meg vagy semmisüljön meg a szállítás során.

Célszerű a termékhez csatolni a vásárlást igazoló bizonylatot vagy az adóigazolást-számlát (ha kiállították) vagy más, a termék megvásárlását igazoló dokumentumot, valamint a hiba leírását és a reklamáció megoldási javaslatát. A fent említett dokumentumok bármelyikének benyújtásának elmulasztása nem akadályozza a panasz törvényes feltételek szerinti elfogadását.

A hiba attól a pillanattól tekinthető bejelentettnek, amikor értesítettek minket a hiba fennállásáról, és amikor Ön a megvásárolt termék hibájából eredő jogait gyakorolta.

Eltérő megállapodás hiányában a beérkezett panaszokat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül feldolgozzuk. A panasz beérkezéséről és annak megoldásáról visszaigazolást küldünk Önnek.

Vitatott panasz esetén a panasz benyújtásától számított három munkanapon belül döntünk arról, hogy elfogadjuk-e azt. Esetlegesen vitatott reklamáció esetén javasoljuk, hogy a reklamációval kapcsolatos további információkat, többek között az állított hibáról készült fényképeket előzetesen küldje el e-mailben a info@ponnie.hu címre.