Oplysninger om behandling af personoplysninger - Købskontrakt

GRUNDLÆGGENDE RESUMÉ

Fine Promo s.r.o. behandler dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten med dig vedrørende salg af et produkt (eller for gennemførelsen af foranstaltninger, der er truffet forud for indgåelsen af en sådan kontrakt) og personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser i henhold til offentlig ret.

      1. DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1. Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Fine Promo s.r.o., (herefter "den dataansvarlige").1.2.Den dataansvarliges kontaktoplysninger er som følger: postadresse 273 84 829, e-mailadresse info@ponnie.cz, telefon nr. 602579675.1.3.Den dataansvarlige har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF

      2. PERSONOPLYSNINGER

2.1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er især det faktum, at denne behandling er nødvendig for:2.1.1. opfyldelse af den kontrakt, der er indgået mellem dig og den dataansvarlige, eller den dataansvarliges vedtagelse af foranstaltninger forud for indgåelsen af en sådan kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i databeskyttelsesforordningen.6 (1)(b) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (i det følgende benævnt "forordningen");2.1.2. opfyldelse af lovbestemte pligter, der gælder for den dataansvarlige i henhold til Art.6 (1)(c) i Forordningen, især opfyldelse af de forpligtelser, der pålægges den dataansvarlige ved generelt bindende lovbestemmelser, især ved tjekkisk lov nr. 235/2004 Coll. om merværdiafgift, som ændret, tjekkisk lov nr. 586/1992 Coll. om indkomstskat, som ændret og tjekkisk lov nr. 563/1991 Coll. om regnskab, som ændret.

       3. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Dine personoplysninger behandles med henblik på opfyldelse af kontrakten mellem dig og den dataansvarlige, herunder levering af produktet og løsning af krav om mangler eller gennemførelse af foranstaltninger fra den dataansvarliges side forud for indgåelse af en sådan kontrakt og også opfyldelse af de relaterede offentligretlige forpligtelser fra den dataansvarliges side.

3.2. Den dataansvarlige anvender ikke automatiseret individuel beslutningstagning i henhold til artikel 22 i forordningen.

        4. PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONLIGE DATA

4.1. Dine personoplysninger behandles i den periode, hvor de rettigheder og forpligtelser, der følger af kontrakten, er gældende, og derefter i den periode, der er nødvendig med henblik på arkivering i henhold til generelt bindende lovbestemmelser, dog ikke længere end den periode, der er fastsat i generelt bindende lovbestemmelser.

        5. ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1. Andre modtagere af dine personoplysninger vil omfatte transportvirksomheder og andre parter, der deltager i leveringen af produktet eller betalingsprocedurer i henhold til købskontrakten og parter, der leverer tekniske tjenester til den dataansvarlige, der er relateret til driften af e-shoppen, herunder softwaredrift og datalagring.

5.2. Modtagere af dine personoplysninger, der behandles med henblik på opfyldelse af lovbestemte forpligtelser, kan også omfatte myndigheder såsom skatteforvaltningen eller andre kompetente myndigheder i tilfælde, hvor den dataansvarlige er forpligtet til at levere oplysningerne på grundlag af generelt bindende lovbestemmelser.

5.3. Den dataansvarlige har ikke til hensigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU) eller til en international organisation.

       6. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

6.1. Under de vilkår og betingelser, der er fastsat i forordningen, har du ret til at anmode den dataansvarlige om adgang til dine personoplysninger, ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af deres behandling, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt ret til portabilitet af dine personoplysninger (opfyldelse af en kontrakt).

6.2. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger krænker eller overtræder forordningen, har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

6.3. Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. Levering af dine personoplysninger er et nødvendigt krav for indgåelse og opfyldelse af en kontrakt; uden levering af dine personoplysninger kan kontrakten ikke indgås eller opfyldes af den dataansvarlige.