Information on processing of personal data – commercial communication

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONDATA OG INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONDATA

GRUNDLÆGGENDE OPSUMMERING

Du giver hermed dit samtykke til behandling af dine personlige data til Fine Promo s.r.o. med det formål at sende kommerciel kommunikation (markedsføringstilbud) og til udførelse af andre markedsføringsaktiviteter vedrørende dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, og vi vil stoppe med at sende kommerciel kommunikation til dig. Du kan finde detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personlige data nedenfor.

        1. DEN DATAANSVARLIGES IDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

  1.1. Den dataansvarlige for dine personoplysninger er Fine Promo s.r.o., (herefter "den dataansvarlige").

  1.2. Den dataansvarliges kontaktoplysninger er som følger: postadresse 273 84 829, e-mailadresse info@ponnie.eu, telefon nr. 602 579 675. 

  1.3. Den dataansvarlige har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

          2. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

   2.1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af dit samtykke, som hermed gives til den dataansvarlige i henhold til artikel. 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (herefter "forordningen").

         3. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

   3.1. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er levering af kommerciel kommunikation til dig og den dataansvarliges udførelse af andre markedsføringsaktiviteter.

   3.2. Den dataansvarlige anvender ikke automatiseret individuel beslutningstagning i henhold til artikel 22 i forordningen.

          4. PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONLIGE DATA

    4.1. Dine personoplysninger vil blive opbevaret af den dataansvarlige på ubestemt tid, dog ikke efter at du har tilbagekaldt dit samtykke til behandling af personoplysninger (til det relevante formål med behandlingen).

          5. ANDRE MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

    5.1. Andre modtagere af dine personoplysninger omfatter enheder, der leverer markedsførings- og IT-tjenester til den dataansvarlige. 

    5.2. Den dataansvarlige har ikke til hensigt at overføre dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU) eller til en international organisation.

           6. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

     6.1. Under de vilkår og betingelser, der er fastsat i forordningen, har du ret til at anmode den dataansvarlige om adgang til dine personoplysninger, ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af deres behandling, ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger samt ret til portabilitet af dine personoplysninger (opfyldelse af en kontrakt).

     6.2. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, som du har givet til den dataansvarlige. Dette berører dog på ingen måde lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der blev udført forud for tilbagetrækningen af samtykket. Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger på følgende måde: Du kan vælge muligheden for at tilbagekalde samtykket, når du har logget ind på din registreringsside på den dataansvarliges hjemmeside.

     6.3. Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger krænker eller overtræder forordningen, har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

     6.4. Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger. Afgivelse af dine personoplysninger er ikke et lovmæssigt eller kontraktmæssigt krav, og det er heller ikke et nødvendigt krav for indgåelse af en kontrakt.

     6.5. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, hvis profileringen vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til dette formål.