Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Ponnie.cz od naší společnosti

Fine Promo s.r.o. , se sídlem Na Šťáhlavce 1105/16, 160 00 Praha 6,

IČ: 273 84 829

DIČ: CZ 273 84 829

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115485

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti.

Telefonní číslo: +420 602 579 675

Kontaktní e-mail: info@ponnie.cz

Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

  • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek pro maloobchod.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Záruka a odpovědnost za vady se vztahuje pouze na spotřebitele, není-li výslovně v rámci prezentace zboží na webovém rozhraní nebo v rámci kupní smlouvy stanoveno jinak.

 

Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. Pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, může být stanovena kratší záruční doba.

 

Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili;
  • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považují např. vady ve vzhledu plyše, zacuchání, řídnutí či změna vzhledu hřívy či ocasu, opotřebení koleček, běžné opotřebení mechanismu, apod.);
  • vady způsobené nesprávným užíváním zboží (jako je například přetížení zboží nebo používání zboží na nevhodných površích), nedodržením návodu, neprováděním údržby, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  • doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu: Fine Promo s.r.o., Skalní 319, 252 62 Statenice, při osobním doručení je nutno si nejprve sjednat termín doručení. Spolu s reklamovaným zbožím doručte popis reklamované vady, kopii dokladu o zakoupení zboží či daňového dokladu a e-mailovou adresu, na kterou si přejete být informován o průběhu a vyřízení reklamace.
  • pro rychlejší vyřízení reklamace nás prosím předem informujte e-mailem na adrese info@ponnie.cz.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že může jít o spornou reklamaci, doporučujeme zaslat informaci o reklamaci včetně fotografií dokládající reklamovanou vadu předem e-mailem na info@ponnie.cz.